Ősmagyar nyelvek Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Pető Imre :
Az Ösbuda Várvédői Egyesület alapszabálya (kivonat)


2009.02.06.
Rövid kivonat az egyesület alapszabályából.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS


A L A
P S Z A B Á L Y

 

1. §

Bevezetés

 

Alapító tagok jelen Alapszabály elfogadásával az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (továbbiakban: Törvény), a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény (továbbiakban: Tv.) és az 1959. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően közös céljaik elérése érdekében önkormányzati elven működő, jogi személyiséggel rendelkező Egyesületet hoznak létre.

 

2. §

Az Egyesület neve

 

Az Egyesület neve: Ősbuda Várvédői Egyesület.

 

3.§

Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

 

Az Egyesület általánosan meghatározható célja: egyesíteni az érdeklődő egyéneket és közösségeket a történelmi Magyar Királyság, és székesfővárosa, valamint vidéki, helyi értékeinek megismerésére, feltárására, megőrzésére és megóvása.

 

Az Egyesület célja:

-        olyan nemzeti mozgalom megindítása és szervezése, mely az ősbudai feltárások megkezdésére és előmozdítására irányul, és, amely egyúttal megakadályozza az ott fellelhető – már feltárt és még feltárandó - történelmi-kulturális értékek további pusztulását,

-        a feltárásokhoz szükséges adatgyűjtések, környezetismereti bejárások és barlangászati kutatások megkezdése, folytatása és összehangolása,

-        a feltáruló székesfőváros és környéke történelmi-földrajzi, valamint háromdimenziós térképének elkészítése,

-        a történelmi-földrajzi nevek felkutatása és alkalmazásának szorgalmazása az illetékes fórumokon, annak érdekében, hogy az ősi elnevezések a térképekre és a köztudatba visszakerüljenek,

-        olyan kezdeményezések megindítása, melynek eredményeként már ismert és a jövőben feltárandó nemzeti értékeinknek, történelmi objektumainknak és tárgyi maradványainknak szigorú védettséget biztosító jogszabályok szülessenek, melyek egyrészt biztosítják mindezek értékelvű és értékóvó hasznosítását, másrészt megakadályozzák az ezekhez fűződő társadalmi-nemzeti érdekek figyelmen kívül hagyását,

-        annak biztosítása, hogy a jövő-teremtés összhangba kerüljön a történelmi múlttal, a múltbéli kultúrák által megteremtett történelmi, szakrális és néprajzi emlékekkel,

-        olyan társadalmi és anyagi bázis megteremtése, mely az értékek feltáráshoz, bemutatásához és megóvásához a legoptimálisabb feltételeket biztosítja.

 

Az Egyesület célja továbbá:

-        Gyöngyös és térsége természeti, történelmi, néprajzi és szakrális értékeinek és hagyományainak megőrzése,

-        a térség régészeti emlékeinek ápolása, sorsuk folyamatos figyelemmel kísérése, a velük kapcsolatos információk beszerzése, rendszerezése és publikálása,

-        a helyi emlékek és leletek helyben történő bemutatásának biztosítása, a Mátra Múzeumon belül kialakítandó régészeti részleg létrehozatala útján,

-        a helyi természeti, történelmi és néprajzi kincsek országos és nemzetközi megismertetése, az idegenforgalom fellendítése, mindezek színvonalas bemutatása révén,

 

Az Egyesület együtt kíván működni a hasonló céllal létrejött más társadalmi szervezetekkel, és hasonló célú szervezetek létrehozását kívánja ösztönözni.

 

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében az alábbi - az 1997 évi CLVI törvény 26 § /c/ pontjában megjelölt - közhasznú tevékenységeket folytatja:

 

-        tudományos tevékenység, kutatás,

-        nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

-        kulturális tevékenység,

-        kulturális örökség megóvása,

-        műemlékvédelem,

-        természetvédelem, állatvédelem,

 

Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön közhasznú szolgáltatásaiból.

 

4.§

Az Egyesület székhelye 

 

Az Egyesület székhelye: 3261 Abasár, Dobó út 28.

 

5.§

Az Egyesület tagsága

 

1.  Az Egyesület tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki

 

            a./ az Egyesület céljával egyetért,

            b./ az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és

            c./ a tagdíjfizetési kötelezettséget vállalja.

 

2.  Új tag felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik, a felvételhez egyhangú döntés szükséges.

 

3.  Az Egyesület tagja:

 

a./ részt vehet a Tagok Gyűlésén és a határozatok meghozatalában,

b./ részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,

c./ észrevételeket és javaslatokat tehet az Egyesület és szervei működésével

     kapcsolatban,

d./ az Egyesület valamennyi iratába betekinthet, azokról másolatot kérhet,

e./ választhat és választható Elnökségi tagnak, illetve Ellenőrző Bizottsági tagnak

f./ köteles eleget tenni az Alapszabályban, illetve az egyéb határozatokban          előírt kötelezettségeknek,

g./ köteles közreműködni az Egyesület céljainak elérésében.

 

4. A természetes személy tagok tagsági jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják.    

5.  Az Egyesületi tagság megszűnik:

 

            a./ kilépéssel,

            b./ a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével,

            c./ kizárással.

 

A tag kizárása az Elnökség hatáskörébe tartozik, a kizáráshoz egyhangú döntés szükséges. Kizárni azt a tagot lehet, aki az Alapszabályban foglalt kötelezettségét az Egyesület céljainak elérését veszélyeztető módon megszegi, és e tevékenységével az Elnökség írásbeli felszólítására sem hagy fel.

 

.

.

.

.

.

9.§

Az Egyesület működésének nyilvánossága

 

1. Az Egyesület működése nyilvános.

 

2. Az Egyesület működése során keletkezett iratokba bárki betekinthet, arról másolatot kérhet.

Az iratbetekintés, illetve a másolat kérése iránti kérelmet az Elnöknek kell bejelenteni.

 

4. Az Egyesület szolgáltatásait - az Egyesület céljaival összhangban - bárki igénybe veheti. Ennek módjáról az Egyesület az érintetteket hirdetmény útján értesíti, melyet a székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán 30 napra kifüggeszti.

 

5. Az Egyesület ugyanilyen módon hozza nyilvánosságra a működés módját is.

 

.

.

.

.

.

 

12.§

Vegyes és záró rendelkezések

 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület pártoktól támogatást nem kap és nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

 

Az Egyesület szerveinek törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.

 

Az Egyesület működése felett az ügyészség - a rá irányadó szabályok szerint - gyakorol felügyeletet.

 

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1959.IV.tv., az 1989. évi II.tv. és az 1997. évi CLVI.tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

.

.

.

.

.

 

 

Gyöngyös, 2007. február 15.