Visszalépés a portál Főoldalára

Csak törpe nép felejthet õs nagyságot,
Csak elfajult kor hõs elõdöket,
A lelkes eljár õsei sírlakához,
S gyújt régi sírnál új szövétneket.

(Garay)

 
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2008.07.08. 16:26
Elolvasva
722
   Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 

Vetráb József Kadocsa

Témacsoport: Pilis. A rejtőzködő történelem

Andorás-kori nyelvemlékünk I.: A Tihanyi alapító oklevél

<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>

 „A hétszintes menny és az egész teremtés egy Istene üdvösséghozó megtestesülése ezerötvenötödik esztendejében, amikor az elöl mondott győzelmes fejedelem(András) királyságának kilencedik esztendejében szerencsésen uralkodott és vele a legnemesebb Béla herceg,..."(1)

A király úr főjegyzője; Miklós főpap állította össze azon alapítólevelet, amely hittel bizonyítja azt, hogy Andorás király úr - e néven az első – a Balaton mellett; Tichon félszigetén megalapítja Szűz Mária és szent Ányos tiszteletére, a Benedek-rendi kolostort, és birtok adománnyal látja el, továbbá rendelkezik azon szolgák neveiről, a’kiket nevezett monostor szolgálatára bocsát.

Az okirat nyelve; latin, azonban a szövegében magyar nyelven lejegyzett un. fragmentumok /töredékek/ találhatók, amelyek tulajdonnevekre, földrajzi nevekre, elnevezésekre, határjelekre vonatkoznak és őrzik nyelvünknek korábbi alakjait.

1. ábra a Tihanyi Alapítólevél részlete

Miklós főpapról illendő tudnunk azt, hogy nem értette, nem beszélte országunk nyelvét. Mond-hatnánk azt, hogy az élő nyelvünk megzabolázá-sára törekvő latinok betűi nem voltak abban az idő-ben alkalmasak a szabatos magyar nyelvi lejegy-zésre, és a latinban elő nem forduló magyar magán- és lágymássalhangzók leírásai határozatlan s válto-zatos formákat öltöttek – egészen a XIX. század második feléig, amikor is állandósultak a magán- hangzók mellékjelei.

Ez a gond a magyar anyanyelvű írástudó egyházi vagy világi papoknál is megmutatkozhatott.

Mégis mire alapozható, szinte teljes bizonyos-sággal, hogy az oklevél írója nem volt magyar ember?

Elegendő rámutatnunk a képmellékleten is látható kifejezés, latin praepositio és a magyar rag egyidejű, egyazon főnévre vonatkoztatott alkalma-zására; „…ohut cutarea inde adholmodi rea…”.

Miklós udvari főjegyző nyelvi ignoranciáján túl-lépve megköszönhetjük magas személyének azt, hogy a metszett tolla alól kikerülő kalligrafikus betűsorok megőrizték nyelvünk régiségét, feledésbe menendő szóösszetételeit, képi gondolkodásunk valós értékeit.

A Tihanyi alapító oklevél latin szövegkörnyeze-tében felbukkanó fragmentumok; szótöredékeknek nem tekinthetők, - ellenkezőleg önálló, teljes jelen-téssel bíró mondategységek, amelyek együttes olva-sata a kétnyelvűség ellenére pontos értelmezést nyer a mindkét nyelvet bíró olvasó szeme előtt.

Az un. magyar szórványok szavai, kifejezései két jól körülhatárolható csoportot alkotnak, a korszerű, reformált magyar nyelven érthetőekre, - ilyen pél-dául, Keuris teu (Kőris tő), Aruk feeig (Árok főig), Zilu kut (Szil kút), Kues kut (Köves kút), Seku ueieze (Szék vize), Kurtuel faig (Körtvély / Körte-fáig), Ohut cutarea (Ó-kútra), Lean syherig (Leány sírig), Aruk tue (Árok tő), Bagat mezeeig (Bagát mezejéig) ide kívánkozik az az ismert mondattöre-dék, amit példaként említenek; …Feheruuaru rea meneh hodu utu rea…(Fehérvárra menő hadi útra), - valamint a Balaton-felvidék térségében jórészt ma is megtalálható földrajzi nevekre, amelyek ebben a nyelvi közegben elvesztették eredeti, ősi jelenté-süket.

Dr. Novotny Elemér dolgozatában; „Latin Fonetikával Írt SUMÍR Mondatok a XI-XIII. századbeli Magyar Nyelvemlékekben” (2) , amelyet Prof. Badiny Jós Ferenc kiegészítő mellékletként csatolt Sorbonne-i előadásához a XXIX. Nem-zetközi Orientalista Kongresszus Keleti Szakosz-tályának Megnyitó Ülésén – 1973-ban – behatóan foglalkozik ezen második szócsoport 16 szavának etimológiájával. „Professeur” Badiny, nem kevés leleménnyel, a Tihanyi alapító oklevél „ismeretlen eredetű és értelmű” szavainak segítségével, támaszkodva dr. Novotny tanulmányára, ismertette fel és ismertette el a magyar nyelv azonosságát a Jules Oppert által „sumírnak” nevezett proto-magyar nyelvvel.

A Dunamedencei Magyar Nép az i.u.-ni 1000. esztendő körüli időben azt a nyelvet beszélte, amit ma a nyelvtudomány SUMIR NYELV-nek nevez.” (3)

Javaslom, tekintsük át Novotny Elemér tanulmánya alapján készített összevető táblázat szavait, szóösszetételeit.

 Természetesen a fenti vizsgálat alávont szavakon kívül számosan találhatóak az oklevél lejegyzett magyar alakváltozataiban un. „sumír” eredetű szavak. Példa gyanánt említsünk meg néhányat; TUR-KU (tó), SAR. Feu, GAM.as… stb.

Figyelemre méltó a szövegben megbúvó via Kangrez (Kangárok útja) kifejezés helyesen via Kangarez, amely magában rejti a magyarok egyik legrégebbi népnevét; a mélyrendű magánhan-gzókkal megelevenített KA-AN-GAR-EŠ-t jelentése; EN-KI / KI-EN (isten) G(y)ERmekei.

Közbevetőleg jegyzem meg, hogy az Arany-korból fennmaradt másik népnevünk az „ono-gur”(ENEK-UR, ONOK-UR) is a Tigris és Euphrates folyó vidékéről származik, a szabír, / ŠA-PIR, SU-BAR, SA-BAR/ szavárd-magyarok elnevezéssel egyetemben.

De térjünk vissza a Kárpátok koszorúzta folyamközbe, oda is a „Balatin” északi partjára, ahol a nyelv emlék még ilyen emlékezetes elnevezéseket őriz, mint; Fizeg azaa (Fűzfő), Ziget zadu (Szigetszád), Baluuanan (Bálvány), Eleuui humok (Elői homok), Harmu ferteu (Három fertő), Ruuoz licu (Ravasz lik / lyuk), Cues humu (Köveshomok) és Sumig (Sümeg).

Mennyi csodás dolgot nem fedezhetnénk fel, ha nem törnénk fel rég-volt szavaink burkát, és nem szabadítanánk fel szellemét, melyet körülölel az isteni fény-folyam.


Megjegyzendő, hogy bár földrajzi neveink roha-mos gyorsasággal íródnak át és tűnnek el – tudo-mányos segédlettel - egyes földrajzi térségeink tér-képéről, felejtésre ítélve azokat (lásd Pilis), mégis megmaradnak, rejtett módon az Ős-elők unokái em-lékezetében.

2. ábra a Tihanyi Benedek-rendi Apátság altemploma I. András síremlékével

<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>
 
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.

Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat
 
FÓRUMOK
ELÉRÉSEK
POLGÁRI KÖR (FB)
FOTÓALBUMOK
REGISZTRÁCIÓ

14330/465 | 25


Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó: 
 Átértékelő nyilatkozat

 ŐSMAGYAR NYELVEK
   A szkíta nyelv
   A hun nyelv
   Etruszk titkok
   Anyanyelvünk
   Napkelet vándoraitól
   Édes Erdély
   Ararát népe
   Perelő
   Szent erdeinkben
   Ősbuda
   hodu utu rea
   Ősbuda Várvédői
   Gyöngyösbokréta
   Perkupa
   Kisbíró
   Kaleidoszkóp
 FORUM HUNGARORUM

 GYÖNGYÖSI POLGÁRI KÖR (FB)
 
 
Tovább a megrendelő oldalára

 

Unsoft.hu


@ webmester

@ szerkesztő
 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTIONS

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.