Visszalépés a portál Főoldalára

Főmenü
 Főoldalra
 Átértékelő nyilatkozat

 ŐSMAGYAR NYELVEK
   A szkíta nyelv
   A hun nyelv
   Etruszk titkok
   Anyanyelvünk
   Napkelet vándoraitól
   Édes Erdély
   Ararát népe
   Perelő
   Szent erdeinkben
   Ősbuda
   hodu utu rea
   Ősbuda Várvédői
   Gyöngyösbokréta
   Perkupa
   Kisbíró
   Kaleidoszkóp
 FORUM HUNGARORUM

  Keresés a honlapon
  Fotóalbumok
  Linkek, társoldalak
  TOP 10-es oldalak
  Napi olvasottság
  Honlap statisztika

Belépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Keresés a honlapon


Könyvajánló
 
Tovább a megrendelő oldalára

Statisztika
Te vagy itt a(z)
9749
látogató!
Ma  167,
ebben a hónapban
3376 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 8 vendég olvas minket.


Könyvajánló
 
Ugrás a cikk oldalára

Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Szerkesztő:
Perkupai Pető Imre


Webmester:
Szekeres Sándor  
 
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2009.02.06. 11:03
Elolvasva
346
  Nyomtatható változat    Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 

Pető Imre

Témacsoport: Ősbuda Várvédői Egyesület

Az Ösbuda Várvédői Egyesület alapszabálya (kivonat)

<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>

Rövid kivonat az egyesület alapszabályából.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS


A L A
P S Z A B Á L Y

 

1. §

Bevezetés

 

Alapító tagok jelen Alapszabály elfogadásával az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (továbbiakban: Törvény), a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény (továbbiakban: Tv.) és az 1959. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően közös céljaik elérése érdekében önkormányzati elven működő, jogi személyiséggel rendelkező Egyesületet hoznak létre.

 

2. §

Az Egyesület neve

 

Az Egyesület neve: Ősbuda Várvédői Egyesület.

 

3.§

Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

 

Az Egyesület általánosan meghatározható célja: egyesíteni az érdeklődő egyéneket és közösségeket a történelmi Magyar Királyság, és székesfővárosa, valamint vidéki, helyi értékeinek megismerésére, feltárására, megőrzésére és megóvása.

 

Az Egyesület célja:

-        olyan nemzeti mozgalom megindítása és szervezése, mely az ősbudai feltárások megkezdésére és előmozdítására irányul, és, amely egyúttal megakadályozza az ott fellelhető – már feltárt és még feltárandó - történelmi-kulturális értékek további pusztulását,

-        a feltárásokhoz szükséges adatgyűjtések, környezetismereti bejárások és barlangászati kutatások megkezdése, folytatása és összehangolása,

-        a feltáruló székesfőváros és környéke történelmi-földrajzi, valamint háromdimenziós térképének elkészítése,

-        a történelmi-földrajzi nevek felkutatása és alkalmazásának szorgalmazása az illetékes fórumokon, annak érdekében, hogy az ősi elnevezések a térképekre és a köztudatba visszakerüljenek,

-        olyan kezdeményezések megindítása, melynek eredményeként már ismert és a jövőben feltárandó nemzeti értékeinknek, történelmi objektumainknak és tárgyi maradványainknak szigorú védettséget biztosító jogszabályok szülessenek, melyek egyrészt biztosítják mindezek értékelvű és értékóvó hasznosítását, másrészt megakadályozzák az ezekhez fűződő társadalmi-nemzeti érdekek figyelmen kívül hagyását,

-        annak biztosítása, hogy a jövő-teremtés összhangba kerüljön a történelmi múlttal, a múltbéli kultúrák által megteremtett történelmi, szakrális és néprajzi emlékekkel,

-        olyan társadalmi és anyagi bázis megteremtése, mely az értékek feltáráshoz, bemutatásához és megóvásához a legoptimálisabb feltételeket biztosítja.

 

Az Egyesület célja továbbá:

-        Gyöngyös és térsége természeti, történelmi, néprajzi és szakrális értékeinek és hagyományainak megőrzése,

-        a térség régészeti emlékeinek ápolása, sorsuk folyamatos figyelemmel kísérése, a velük kapcsolatos információk beszerzése, rendszerezése és publikálása,

-        a helyi emlékek és leletek helyben történő bemutatásának biztosítása, a Mátra Múzeumon belül kialakítandó régészeti részleg létrehozatala útján,

-        a helyi természeti, történelmi és néprajzi kincsek országos és nemzetközi megismertetése, az idegenforgalom fellendítése, mindezek színvonalas bemutatása révén,

 

Az Egyesület együtt kíván működni a hasonló céllal létrejött más társadalmi szervezetekkel, és hasonló célú szervezetek létrehozását kívánja ösztönözni.

 

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében az alábbi - az 1997 évi CLVI törvény 26 § /c/ pontjában megjelölt - közhasznú tevékenységeket folytatja:

 

-        tudományos tevékenység, kutatás,

-        nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

-        kulturális tevékenység,

-        kulturális örökség megóvása,

-        műemlékvédelem,

-        természetvédelem, állatvédelem,

 

Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön közhasznú szolgáltatásaiból.

 

4.§

Az Egyesület székhelye 

 

Az Egyesület székhelye: 3261 Abasár, Dobó út 28.

 

5.§

Az Egyesület tagsága

 

1.  Az Egyesület tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki

 

            a./ az Egyesület céljával egyetért,

            b./ az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és

            c./ a tagdíjfizetési kötelezettséget vállalja.

 

2.  Új tag felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik, a felvételhez egyhangú döntés szükséges.

 

3.  Az Egyesület tagja:

 

a./ részt vehet a Tagok Gyűlésén és a határozatok meghozatalában,

b./ részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,

c./ észrevételeket és javaslatokat tehet az Egyesület és szervei működésével

     kapcsolatban,

d./ az Egyesület valamennyi iratába betekinthet, azokról másolatot kérhet,

e./ választhat és választható Elnökségi tagnak, illetve Ellenőrző Bizottsági tagnak

f./ köteles eleget tenni az Alapszabályban, illetve az egyéb határozatokban          előírt kötelezettségeknek,

g./ köteles közreműködni az Egyesület céljainak elérésében.

 

4. A természetes személy tagok tagsági jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják.    

5.  Az Egyesületi tagság megszűnik:

 

            a./ kilépéssel,

            b./ a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével,

            c./ kizárással.

 

A tag kizárása az Elnökség hatáskörébe tartozik, a kizáráshoz egyhangú döntés szükséges. Kizárni azt a tagot lehet, aki az Alapszabályban foglalt kötelezettségét az Egyesület céljainak elérését veszélyeztető módon megszegi, és e tevékenységével az Elnökség írásbeli felszólítására sem hagy fel.

 

.

.

.

.

.

9.§

Az Egyesület működésének nyilvánossága

 

1. Az Egyesület működése nyilvános.

 

2. Az Egyesület működése során keletkezett iratokba bárki betekinthet, arról másolatot kérhet.

Az iratbetekintés, illetve a másolat kérése iránti kérelmet az Elnöknek kell bejelenteni.

 

4. Az Egyesület szolgáltatásait - az Egyesület céljaival összhangban - bárki igénybe veheti. Ennek módjáról az Egyesület az érintetteket hirdetmény útján értesíti, melyet a székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán 30 napra kifüggeszti.

 

5. Az Egyesület ugyanilyen módon hozza nyilvánosságra a működés módját is.

 

.

.

.

.

.

 

12.§

Vegyes és záró rendelkezések

 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület pártoktól támogatást nem kap és nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

 

Az Egyesület szerveinek törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.

 

Az Egyesület működése felett az ügyészség - a rá irányadó szabályok szerint - gyakorol felügyeletet.

 

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1959.IV.tv., az 1989. évi II.tv. és az 1997. évi CLVI.tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

.

.

.

.

.

 

 

Gyöngyös, 2007. február 15.

 
    

  
 
<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Az aktuális ' Ősbuda Várvédői Egyesület '   téma valamennyi cikke
  
Dr. Kovács István :  Értesítés egyesület megalakulásáról! ...
Árva Vince atya :  Imalánc... ...
Dr. Kovács István :  Ősbuda Várvédői Egyesület 2007. évi Közhasznú jelentése ...
Stoffán György :  Árva Vince halálára ...
Dr Kovács Tamás :  Vince atyát végakarata ellenére Székesfehérváron akarják eltemetni ...
Pető Imre :  Az Ösbuda Várvédői Egyesület alapszabálya (kivonat) ... Ezt olvasom!
Dr. Kovács István :  Ősbuda Várvédői Egyesület 2009. évi közhasznú jelentése ...
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

A cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


Hozzászóló neve: OiolosseloteCikkek 11. hozzászólásaIdeje: 2009.02.28. 11:15  
Horváth Károly vagyok, egyik olvasó. Honfitársaimhoz hasonlóan (remélem!) én is megbecsüléssel fordítom arcomat magyarságunk jelen helyzetéhez. Teszem ezt már csak azért is, mert tudvalevő, hogy ez a nép és ez az Aranyos Szeglet a föld jövőjének kulcsfontosságú résztvevője lesz. Már most is nagy horderejű magyar vonatkozású értékek láttak napvilágot, melyek pozitívan fogják a későbbiekben formálni földi emberiségünk spirituális fejlődését.

Magamban is ezt a formáló erőt érzem, mint magamat magyarnak gondoló ember. Bár nem hivalkodni akarok magyar voltommal, de annyit már biztosan tudok, hogy ezt nem szégyellni kell, hanem kifejezetten büszkeséggel kell eltöltenie mindenkit, aki ezt a státuszt nem csupán a Kárpát-medencére kívánja korlátozni, hanem tisztába van magyarságunk, ősi tudásunk egész világra kiható tényezőjével is.

Segítséget szeretnék kínálni Önöknek, illetve mindazoknak, akik az Önök törekvéseit elő kívánják mozdítani.

Úgy vélem, hogy tevékenységük hathatósabban lendülne előre, ha e törekvést némiképp gazdaságilag is meg tudnánk támogatni. Célszerűnek látom összekapcsolni a magyarságunk ideológiájának terjesztését, a vele kapcsolatos kutatásokat egy olyan gazdasági szerkezet felépítésével, amely felettébb meggyorsítja ősi tudásunk felkutathatóságát, függetleníthetné törekvéseinket a fennálló gazdasági háttértől - amely inkább hátráltatja, mint segíti munkánkat. Sőt a későbbiekben ez a gazdasági szerkezet - melyet kínálok -, felgyorsíthatja azt a munkát is, amely arra hivatott, hogy a föld lakossága is nagy hasznot meríthessen az általunk ősidőkben felhalmozott tudásból.

A felkínálandó gazdasági szerkezet elméletben kész, csupán el kell kezdeni a felépítését, és fel kell használni az eredményét további kutatásainkra.

Ha érdekli Önöket az együttműködésemnek ilyetén változata, kérem reagáljanak rá pozitívan, s a továbbiakban részletekbe menően is tájékoztatót nyújtok a lépésekről, melyeket célszerű meglépnünk.

 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
Ez a programok által bevitt veszélyes tartalmak beírásának megelőzésére szolgál.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat) 
    

 
Generálás ideje: 0.07 mp 
Naptár

Fontosabb linkek
 Eltévedt időszámítás
 Európai Idő
 Varga Csaba honlapja
 Baranta harcművészet
 Index.hu-Fórum
 Ózdi Arvisura Társaság
 hun.lap.hu
 szkita.lap.hu
 etruszk.lap.hu

Szavazás
Hogy tetszik a honlap?

Hunos!

Elmegy
Nem tetszik


Szavazás állása
26 hozzászólás

Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 9749 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:180
Látogatók összesen 1795 alkalommal szóltak a fórum 17 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
david
Aranka
Etelka
Kollarne
Antonin8