Visszalépés a portál Főoldalára

Főmenü
 Főoldalra
 Átértékelő nyilatkozat

 ŐSMAGYAR NYELVEK
   A szkíta nyelv
   A hun nyelv
   Etruszk titkok
   Anyanyelvünk
   Napkelet vándoraitól
   Édes Erdély
   Ararát népe
   Perelő
   Szent erdeinkben
   Ősbuda
   hodu utu rea
   Ősbuda Várvédői
   Gyöngyösbokréta
   Perkupa
   Kisbíró
   Kaleidoszkóp
 FORUM HUNGARORUM

  Keresés a honlapon
  Fotóalbumok
  Linkek, társoldalak
  TOP 10-es oldalak
  Napi olvasottság
  Honlap statisztika

Belépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Keresés a honlapon


Könyvajánló
 
Tovább a megrendelő oldalára

Statisztika
Te vagy itt a(z)
3630778
látogató!
Ma  384,
ebben a hónapban
15802 látogató volt.
Jelenleg
1 regisztrált tag
és 18 vendég olvas minket.


Könyvajánló
 
Ugrás a cikk oldalára

Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Szerkesztő:
Perkupai Pető Imre


Webmester:
Szekeres Sándor  
 
Új hozzászólás
Neved/nicked*: (Minden mezőt tölts ki, máskülönben a portál nem fogadja el a beírásodat.)
E-mail címed*: (Ezt pontosan írd be légy szíves, különben törlődik az üzenet.)
Válasz:a (49) számú beírásra
Üzeneted:*
Humán ellenőrző kód:
Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
Ez a programok által bevitt veszélyes tartalmak beírásának megelőzésére szolgál.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)


 
    

  
 
hun bod (49) számú hozzászólásának szövege:

OND
BAAR - KALAAN nemzetség
A Baár-Kalán második azon nemzetségek között, melyeket
krónikáink »Szittyiából kijöttek «-nek s a hét vezértől
származott családokkal egyenlőknek mondanak.2)

Még hírnevesebbé teszik krónikáink a Baár nemzetséget
azzal, hogy belőle származtatják azon Bánk-bánt, a ki
II. Endre feleségét, Gertrudot megölte.3)

Sáp (Úr-Sáp, Nagy-Sáp).
Csongrád és Alpár között állott a Baár (Boor) nemzetség közös monostora:
Ellős monostora (ma Ellés puszta).2)

a Baár-Kalán nemzetség Ond és Ete nevű tagjainak életkorát is ez időtájra tehetjük. Ezen Ete alkalmasint egy személy
azon Etével,
a kit a Névtelen másodízben a csatlakozó kunok 7 vezére között sorol fel s a kinek fia Eudu építi szerinte a szekcsői
várat. 5) Erre mutat legalább az, hogy Szekcső 1248-ban a Kalán nemzetség ősi birtoka.6)

...Szer és Alpár között estek jószágai. Itt volt Anyás, Szer, Tömörkény, Ellés és Alpár egy része ; itt volt Ete, a nemzetség egyik ősének emléke.
Ezekhez járultak csakhamar a Tiszántúl, de szintén Csongrádmegyében
eső Szeg, Körtvélyes, Vásárhely, lentebb Csanád- v. Torontálmegyében, Ikerhalom és Koxol (ma ismeretlenek).


a) Kalocsa (Colsoy) ága.
Fentebb már kifejtettük, miért tartjuk Petust és fiát.
Jóbot Kalocsa (Colsoy) ivadékának.
Petus fia Jób két ízben fordul elő. 1248-ban Cselén
és Szekcsőn levő ötödrészét elcseréli II. Nánával ennek két
esztergommegyei birtokáért: Sáp (Or-Sáp) ötödéért és »Berchee-'-
nek irt praediumért.5) 1280 körül pedig a Maros mellett
Erdélyben levő Radnót (Rennolth) egy részét adja el.
Az erről szóló levél őt «Boor« nembelinek irja. 6

b) I. Nána ága.
Ez ágból válik ki a Baár-Kalán nem második országos
hivatalt visel tagja. I. Pósa.
1222-ben tagja volt azon hazafias pártnak, a mely II. Andrást az aranybulla kiadására kényszerítette s egyúttal az e
párt kebeléből választott kormány tagjai közé jutott : országbíróvá lőn.
Csakhamar azonban pártjával együtt megbukott, s ezentúl nyoma vész.

II. Nána comes .
1256-ban a királytól engedélyt kért a szabad végrendelkezésre.
Természetesen megkapta,5) s azzal élve 1257-ben
Sámodot, a hozzá tartozó 11 (inkább majorral mint) helységgel
(villae), nejének, I. Majs nádor leányának adta.6)
Elkövetkezvén a IV. Béla és fia közt a háborúskodás, jónak
látta biztosság okáért ezen rendelkezésére a kis király jóváhagyását
is megnyerni. 7) Végre pedig 1266-ban a király előtt megtette végrendeletét. Minden vagyonát a margitszigeti apácza-
kolostorra hagyta. Hozzá csatlakozott még neje is és a neki adott Sámodot szintén átengedte az apáczáknak.8)

A végrendelet a Buda mellett es Solymárral kezdi és a
baranyamegyei jószágokkal folytatja. Itt estek: Csele (most
puszta), mindjárt mellette Kaplan, Személy (most Szebény),
Sámod és a szekcsi (Scepchu) birtokáért cserébe kapott
Chusach (?).
Pestmegyei birtokai voltak: Gyanda, Micske (Misca)
és Sumul (ma már egy sem létezik).
Csongrádmegyében az övéi voltak legalább részben
Tölgy (Tulg), a Kalán-Kröse (Guerusy, Queurus) nevű erdő
egy részével, Szovát (Suat), Csákány, Bökény, Legény (Legen),
Ete (Ethey), Alap (ezek mind Puszta-Szer köri, a Tiszától
egy kissé odább feküdtek). A Tisza mellett övé volt Alpár
egy része. Bocsor (Buchur) föld Áronmortvája nevű mocsárral
egészen őt illette, továbbá Torba és Hegenfa földek, a Tiszával
s a Vártó nevű halastóban egy hálóhúzás jogával együtt.
A Tiszántúl Kerát egészen bírta, a két Fejérjuh (Feyryhu),
továbbá György, Sód (Soud), Dama, Vásárhely (Wisarahel)
nevű földekből rész illette őt; a körtvélyesi rév-vám negyede,
a Tisza balpartján eső Püspöki és Beregd nevű földek szintén
birtokai közé tartoztak.
Ebből is, meg a Tisza folytonos emlegetéséből
is látjuk, hogy a birtokok legnagyobb része csakugyan ott
feküdt, a hol a Névtelen szerint Ond birtokos volt.

c) I. Gyurkó ága.
Mint a nemzedékrenden látható, Gyurkó I. Nánának volt
kortársa. Azt, hogy 1205—6-ban Gyurkó (Gyrco) nev volt
a bihari ispán, csupán hozzávetésként akarjuk fölemlíteni.
mert a névhasonlatosságon kívül I. Gyurkónak a bihari ispánnal
való azonos voltára bizonyítékunk nincs.
Fiának, II. Gyurkónak Sámodon és Cselén voltak részbirtokai.
Ennek ntestvére, Dominika, Kristóf nev baranyamegyei
nemeshez ment férjhez. II. Gyurkó sámodi birtokát
1244-ben maga adta el II. Nánának. 3)


e) I. Baár ága.
Maga a névadó Baár első ismert tagja. De róla, valamint
két fiáról, Izsóról és I. Istvánról neveiken kívül semmit
sem tudunk.
Izsó fia Sámson 1259-ben egy tolnamegyei
özvegynek, Apary Péternének volt meghatalmazottja;
becsülte meg, mennyit ér a Kórógyi Keled fiaitól leánynegyed
fejében nővérüknek... ...jelek szerint Baranyamegyében lakott.
Fia Agy vagy Aty (Och, Ogh) ispán már határozottan
baranyamegyei ember. Azért szólalt föl oly erélyesen, midőn
rokona, II. Marján comes a nemzetségi törvény ellenére —
bár a király engedélyével — Jenő és Nana helységeket
(Mohácstól északra) a margitszigeti apáczáknak hagyományozta.3)
Sőt tovább ment, a vitás birtokokat lefoglalta,
saját ekéivel — mint az oklevél megjegyzi — fölszánttatta,
bevettette, a szőllőket megkapáltatta, jobbágyokat telepített
rá, egyszóval úgy viselte magát, mintha Jenő és Nána az
övé volna.4)I. Izsép ötödik, II. Izsép nev fiától származik a Baár-Kalán nem legjelentékenyebb hajtása, a Szeri Pósa család. Ennek

névadója, II. Pósa, 1306-ban testvérével, II. Lászlóval együtt résztvett az Ellősy-alágnál ismertetett, Kopasz nádorral
való összetűzésben.2) Utóbb mégis I. Károly király leghívebb embereinek egyike lőn. Ennek jele, hogy 1318 nov. 24-én a
király Szermonostorán tartózkodik.3)BALOG - SEMJÉN
I. István és Pál lesznek a királynak fővezérei és megbízottai, a lázadók akkor nyernek a királytól kegyelmet, ha I.

Istvánhoz és Pálhoz csatlakoznak.
I. István és Pál ügyekéztek is megfelelni a nagy bizalomnak,
s e miatt összevesztek majd minden szomszédjukkal, a Várdayakkal,
Küke Jakabbal, Csetnek fiaival, a Lidéryekkel (a
mai Lórántházán, Nyir-Bakta mellett, laktak), a Dersyekkel,
ezeknek birtokait lerontották, neki mertek támadni oly hatalmas
uraknak, mint Barsa Kopasz, a későbbi nádor, Amadé
nádor, akinek Kürü nevű várát ostrom alá vették. Igaz,
hogy csak ügy hullott rájuk a sok birtok-adományozás : a
lázadók jószágai, a leleszi kegyuraság, az ugocsamagyei
főispánság mind rajok szállottak,3)
de másrészt ők is sokat
vesztettek, birtokaikat pusztították, Péter testvérüket megölték.
Aztán pedig rövid időn rájuk tört a fergeteg; éppen,
mikor királyukhoz Körösszeg alá készültek, jött a rémhír,
hogy a királyt meggyilkolták. Erre aztán ellenségeik rájuk
törtek, várukat szétrombolták, I. Istvánt elfogták, Pált és
Lászlót Oroszországba, magát I. Mihályt kis fiával, II. Mihálylyal
(Micskkel) Esztergom tájékára kergették, aztán birtokaikat
elfoglalták (Semjént és Napkort Amadé, Kért és Panyolát
Kopasz vette el), s mintha mindez még nem lett volna elég,
az egész ország előtt megbecstelenítették őket.
1291. jan.5-én Bihar-, Szabolcs- és Krasznamegyék közgyűlésén, ellenségeik
ösztönzésére, I. Istvánt nyilvános gonosztevőnek (publicus
malefactor) nyilvánítja a király s bárkit fölhatalmaz, hogy őt
elfoghassa s megölhesse.4)
A fergeteg után egy ideig szörnyű csend lőn. I. Mihály
tiltakozott ugyan ellene, hogy őt és családját éppen a királyhoz
való hűség miatt érje ily kegyetlen büntetés, de hiába;


APOR (Opour, Opor)
Sándor fia Sándor és Regináid a tatárjárás által
okozott nagy inség idején Tápányban (Tapan. most Táp falu
Pannonhalmától délkeletre) lev földeiket adják el. 3)
Kevéssel utóbb, 1244-ben Sándor fiai, Sándor és Beled, anyjukkal együtt
Urukang falunak (ma Szentivány Győrmegyében) felét erdeivel,
szigeteivel és halászatával (tanyájával) együtt a pannonhalmi
monostornak adják el 95 márkáért...

1269-ben 4 Apor nembeli: Lénárd fia Sike,
Érne, Pós (Puus) és Velpech a turóczi préposttal pereltek,
de nem turócz-, hanem győrmegyei szolgákért. 8, a turóczi
monostornak adott, s a Győrtől délre eső Barátiban lakó vinczellért
követeltek vissza a préposttól, de ennek oly nagy szüksége
volt az emberekre, hogy inkább fizetni akart az Apor
nembelieknek 14 csupa jó, bécsi dénárokból álló márkát,
csak mondjanak le jogukról. Az egyezség létre is jött volna,
de mikor már át akarta adni a prépost a pénzt, közbelépett
Sándor fia Sándor és eltiltotta rokonait a szerződés megkötésétől.BAKSA (Boxa, Baxa)
Baksa nemzetség őse azon Botch fia
Tamás, a ki 1212-ben kapta Lengyéndet s a kinek atyja
Botch vagy Bothk 1231-ben tett végrendeletet.3)
I. Baksától vette. Kitűnik ez abból, hogy halála után
nevezik a nemzetséget legfiatalabb testvéréről » Simon «-nak,4)
sőt egyszerre » Baksa és Simon « nemzetségnek is 5)

1272— 1288-ig I. Simon fiai híven ragaszkodtak Kún
Lászlóhoz. 1282-ben mindnyájan segítették őt a kunok ellen
vitt véres harczban s két fölfegyverzett kunt elfogván, azokat
a király elé vezették. De különösen kivált közlök I. György,
a Sóvári Sós család se. Végig küzdötte jóformán az összes,
Kún László idejében folyt háborúkat, majd mint alvezér,
majd mint önálló hadvezér. Márk fia Lóránd s ennek rokona,
Geregye (Gerge) ellen Finta vezérlete alatt harczolt, s Geregyét
ő fogta el; a morvamezei nagy ütközet előtt egy kémlelő
portyázást hajtott végre nagy sikerrel s ez alkalommal
3 csehet, a nagy ütközetben pedig 9 csehet fogott el. Hogy
a hódtavi csatában sem hiányzott, az természetes. Önálló
hadvezérként működött a Lithen oláh vajda ellen küldött
hadseregnél (s ekkor Lithen testvérét fogságba ejtette), majd
a Dormán bolgár fejedelem ellen indított hadjáratban. Nagy
része volt a tatárok 1285-iki kiűzésében is.
Legnevezetesebb hadi tette azonban az volt, hogy az
országából elmenekült Leskó krakkai herczeget 1285-ben az
aug. 2-án vívott nagy csata után hazájába visszavezette.
Két évvel utóbb újra Leskó segítségére sietett, s most a
tatároktól menté meg országát. Szandecz vára alatt oly
sikerrel támadott meg egy csapatot, hogy annak vezérét
elfogta és számtalan embert mentett ki a rabságból.

Szandecz alól gyorsan
hazánknak szepesi és sárosi határaihoz vonult, s itt az úgynevezett
gyepüknek (fatorlaszoknak) s az általa 1285—86-
ban épített Tarkő várának állhatatos, éjjel-nappal való
védelme által a tatárok hazánkba való betörését megakadályozta.1)
Valóban méltó volt tehát arra, hogy necsak
hazánkban, hanem Lengyelországban is megjutalmaztassék.
1287-ben a szandeczi kerületben eső Weglova (mai Wielogiowy)
birtokot kapta Leskó fejedelemtől.2)
1290-ben még I. György, testvérei, I. László és Dancs unokaöcscsei is Kún
László ellen fordulnak ?3) igazán bajos megérteni és, sajnos,
nincs is elegendő adat megérthetésére.

1316-ban a Baksa nemzetség szerencsésen kikerülte a
Kopasz-féle lázadást. Úgy látszik mind a király részére
I. Dózsa, mind Kopasz nádor főcsatlósa, Petenye fia Péter
fölszólították ket a hozzájuk való csatlakozásra.4)
Petenye fiát ugyan nem követték, de a király sem dicséri őket valami
ekkor véghezvitt hőstettükért. Petenye fiának bukása mégis
nagy szerencséjükre vált. Alkalmat adott ugyanis arra, hogy
a régi királyi várat, Sáros-Patakot (megtoldva még egy pár
szerzett birtokkal) tisztességes csere utján visszaadhatták a
királynak.

HONT - PÁZMÁNY
I. Tamás a Szentgyörgyi család őse; 1202-ben a bolgárok ellen
a Morawa folyó mellett hősiesen harczolt, 1205—6.
évben pedig a cseh király segítségére küldött sereget vezérelte.1)
1208-ban nyitrai ispán vala. 2)
Fiai közül Sándor 1203-ban András herczegnek, a
későbbi II. András királynak segítségére volt, hogy börtönéből
kiszabaduljon. 3)
I. Sebös pedig vele együtt ette a számkivetés kenyerét.4)
Sándor 1216—17-ben főpohárnok volt, s arról
1217-ben csak 300 márka kárpótlásért mondott le.5)
I. Sebös még előbb, 1209-ben viselte a főpohárnokságot.6)
1231 előtt és 1233-ban a nyitrai ispánságot birta 7)
és kezeskedett
1233-ban II. András mellett, hogy az egyházaknak tett ígéreteit
meg fogja tartani. 8)
IV. Béla idejében is megmaradt
az ország dolgait intéző férfiak sorában. 1236-ban éppen
azért nem jelent meg egyik bírói ítéletnél, mert a király és az
ország dolgaival nagyon el volt foglalva. 9)

I. Sándor fiai 1241-ben vitézül harczoltak a sajómenti
csatában. Egyikük elesett, II. Kozma 2 sebet kapott. Mindamellett
II. Kozma és Achilles haza menekültek s 1241—
42-ben hősiesen védelmezték Pozsonymegyét a rossz szom-
széd, Babenberg Frigyes ellen. E védelem közben II. Kozma
egyik szemét elvesztette és az osztrákok fogságába került, a
honnan királya váltotta ki. 1)
II. Kozma fiai, II. Pál és IV. Kozma, méltók voltak
atyjukra. 1289-ben és később tőlük telhetőleg ellenálltak
annak, hogy Pozsonymmegye az osztrákok kezére jusson.
E miatt az osztrákok Szentgyörgy és Bazin várakat tőlük
elfoglalták. Eberhart pozsonyi ispán pedig IV. Kozmát halálra
ítélte, s attól csak Istvánfia László nevű hű embere mentette
meg.' ;
...

III. Ábrahám gyaraki birtoka miatt az esztergomi érsekkel
viszályba keveredett s ennek tizedeit lefoglalta. Az érsek erre
III. Ábrahámot kiközösítette. III. Ábrahám utoljára is kénytelen
volt engedni s az érsekkel kibékülni, de az okozott
100 márkányi kárért elvesztette Érsek-Újvár mellett eső
gyaraki jószágát. 8)


HAHÓT HOHOLDI HOHOLT BUZAD
II. Búzád ÁGA.
a) Története.
Névadója és méltán hírneves tagja II. Búzád vala.
1209-ben győri, 1222—23-ban pozsonyi ispán vala. 11)
1223-ban IV. Béla kiskirálylyal külföldre bujdosott, s ott
volt, míg a pápa II. András király haragját ki nem engesztelte.1 -)

1226.és 1229. évek közt valameddig tótországi bán volt, mert
1233-tól kezdve az oklevelek következetesen volt bánként
emlegetik, más oklevelekből pedig az is bizonyos, hogy csak
1226 és 1229 szept. 8-ika közt lehetett az.") 1232-ben még
tanúskodott a veszprémi egyháznak Vizmet muraközi jószágáról,15)
de 1233-ban már tagja volt a domokosrendűek,
akkoriban új és buzgó rendjének16) s a pesti kolostorban élt 1241-ig.

A szörnyű tatárjárás idején ott maradt a menekülni nem tudó néppel,
hogy azt vigasztalja, s ott az egyházban, az oltár előtt ölték meg a tatárok.


JÁKÓ
I. Jákó fiaiból, I. Andrásból és II. Jákóból idővel jeles
emberek s országos hivatalt viselő férfiak váltak. 1273-ban
András ungi, II. Jákó zempléni ispán vala. 8)
II. Jákó 1279—1280-ban a főpohárnokságot viselte. 9)
Mindketten részt vettek 1278-ban a morvamezei csatában, 10)
1291-ben pedig az osztrák háborúban. 11)

I. András és II. Jákó fiai a XIV. század elején sokat szenvedtek I. Károly királyhoz való hűségük miatt s kivált azért,
mert 1312-ben meg 1315-ben nem csatlakoztak Amadé fiai és később Kopasz nádor lázadásához,2) a kinek egyik főpártvezére
Petnefia Péter, zempléni főispán, éppen közelükben, Barkó várában lakott.


forrás: a magyar nemzetségek a 14.sz.közepéig (1901)
(Módosította hun bod 2014.06.26. 23:28-kor)
 
    

 
Generálás ideje: 0.01 mp 
Naptár

Fontosabb linkek
 Eltévedt időszámítás
 Európai Idő
 Varga Csaba honlapja
 Baranta harcművészet
 Index.hu-Fórum
 Ózdi Arvisura Társaság
 hun.lap.hu
 szkita.lap.hu
 etruszk.lap.hu

Szavazás
Hogy tetszik a honlap?

Hunos!

Elmegy
Nem tetszik


Szavazás állása
26 hozzászólás

Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 3630778 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:174
Látogatók összesen 1511 alkalommal szóltak a fórum 17 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
moroc
mocor
Judit1970
nemethlea
bezen