Visszalépés a portál Főoldalára

Csak törpe nép felejthet õs nagyságot,
Csak elfajult kor hõs elõdöket,
A lelkes eljár õsei sírlakához,
S gyújt régi sírnál új szövétneket.

(Garay)

 

ómagyar (Listázva: : 77-28 )
Fordított sorrendben
 Következő 27 >>

mendemonda 77. 2015.08.21. 01:46 

alazatusok vagyunk ma minden földön mi bűninkért
és nincs a mai időben fedelm s vezér sem áldozat sem áldomás sem ajánlat
sem gerjesztet sem seregeknek hele te előtted
hogy meg lelhetnék te irgalmasságodat

vezelegből
mielkedetit
ű lelkek az gonozba lankadoz vala
meg haborolanak: es meg indolanak: mikent reezeg
es be nyeleteek minden ű eSzek
veztegség
zomehsag
folyó vizeket pusztává tőn és vizeknek ki folyását: zomehsággá
gyömölcs termő földet sovánnyá: benne lakozóknak gonossagokért
pusztát vete álló vizekké: és vizetlen földet kut fejekké
és ot éhezőket helyhete: és lakozó várost zerzenek.
és parlagokot be vetenek: és zölöt ütetenek: és zülő gyömölcsöt tönek
és meg alda űket: és igen meg sokasolának: és ű barmokot nem kevesbeite
és meg kevesölenek és gonozoknak nyomoreitasatot meg keserölenek és bántástól
az fejedelmekre vetelkedés öltlek: és tévelygeté űket: az utatlamban: és nem az útban
és zegénységből segent ki segelle: és tarsasagokot tön miként iohokban
az egyenesek láttyák ezt és örölnek: és minden hamosság be dugia ű zaiat
ki az ezes: és őrizi ezeket: és meg érti Úrnak ű irgalmassagit.   
mendemonda 76. 2015.07.21. 20:43 

bükk
1228/305/361: silva vocatur Buk:
1246/559: Byk:
1270/272: bykeredeu:
bánya-bükk 1297: Banabyk:
bükkelő 1291: Bykelew:
.
tölgy
1230: Tulgy: silvam Tulgy et Holmod”
1251 Twl:
1193: Toloy
1228: Tulherdew:
.
haraszt
1315: Harazt:
1227: horost: és 1265 Harast:
1309: Haraztherdew:
haraszti
1093: --razty:
1324: Harazty:
veresharaszt
1245: Vereshorozt ~ Veresharazth:
.
zölderdő
1331: silva Zelderdeu)
erdőhát (1327: Erdeuhat:
.
nyír
1341: Nyr: ad silvam Nyr vocatam”
nyíres
1335: Nyres:
nyíres-liget
1258: Nyreslygeth:
.
gyertyán
1251: Gyerthyan:
gyertyános
1328: Gerthanus:
.
hárs
(1086: Hasag:
.
nyáras
1334: Naras:
1113: Narias:
.
meggyes-kerek
(1327: Medyeskerek:
.
kőris
1326: Keureserdeu:
1430: silva Kewreserdew:

mogyorós
1275: munyures:
.
somos
1295: Sumus:
som-kerek
1236: Sumkerek:
.
szilvás
1225: Scylwas:
.
fűz
füzes
1296: Fyzes:
fűzfark
1224: Fyzuforku:
.
fenyős
1353: silvam Feneus:
süket-fenyőerdő
1332: silve Syketfeneuerdeu:

Az Árpád-kori erdőnevek névrendszertani leírása, 2009   
hun bod 75. 2015.04.16. 23:06    
hun bod 74. 2015.02.20. 21:29 

ragazkodik csalárdkodol gondolkodnia csodálkodnék mukalkodik munkalkodonk kapazkodék nyalakodnia viaskodjunk bankodik zakadoznak fohazkodik bujalkodoknak bozzonkodas alamisnalkodjal fajtalankodnak teszi őtet kevelkednie ellenkedések menekedel mivelkedekkel mivelkedetid leselkedik kedvelkedik kereskednek kevelkedel vetekednem véteködött vitézkedés hizelkedeseert zegyenkedik gyenerkedel incselkedjel dicsekedem
cselekedni   
hun bod 73. 2014.07.10. 22:43 

   
hun bod 72. 2014.07.01. 19:34 
TAT
TASZK TRACK
TOSZOK TOSZOG
TASZIT

TASAK táska TARSOLY
TÁRS
TARLÓ TARUL tarzik
TARTVÁNY TARTOZVÁNY TARTOZMÁNY
TARTOMÁNY TARTÉKONY TARTÁLY TARTALOM
tárol tarol tárul

   
hun bod 71. 2014.07.01. 19:23 
tájbász tabértos tácsó tandi tatri mamlasz bámész banga
tulg tulok tulkó tolog tolong
toj dolog doog
tash tacs
tocs teccs
tesh
tata

   
hun bod 70. 2014.06.17. 21:46 

TÁCSOG
TÁCSOGÁS
TÁDÉ
TÁCSÓ
TACSKOLÓDIK
TACSKÓ

TAGLÓ
föltagolni TAGLAL

TAJKOS
TAJOK
TAJKUL
TAJDOK TAJDOKSÁG TAJDOKOL TAJK TAJAK TABAJDOK
TAJTÉK

TÁCA TÁLCA
TALAJ TÁL TALAP TALP

TÁMOK ↔ INDOK
TÁMASZ TÁMOLOG TÁMLA
TÁMBÁLÓDÁS TÁMASZKODÁS
TÁMBÁSZKODIK TÁMBÁLÓDIK TÁMBÁSKODIK
himbálódik, kászmálódik, csimbelödik

TOMAJKÓ TOMOLYKÓ, fn. tt. tomolykó-t. A pisztránghoz
hasonló folyóvízi hal, melynek oldalai hamuszinüek.
(Thymallus.)

TOMB, (tom-b) fn. tt. tomb-ot, harm. szr. —ja.
1) Mint hangutánzó jelent zajos, lármás, dobogó,
topogó ugrálással járó mulatságot, vigságot, lakomát.
TOMBOL TOMBOLA
2)Am. duc gyanánt alaptámasztékúl szolgáló tönk,
tőke, tuskó vastag gerenda.
'Tombot tenni a foltozás végett partra kivont hajó alá.'

TOMP TOMPOR TOMPORA
TOMPA
(tompa-orru)
Tertyedt, széles orrú, tülökorru, vagy lapos orrú,
máskép : tonkaorru.

TONGYÓ TOPPANCS TONYHÓ
TOHONYA TUNYA
TONKA csonka tompa
ténk tönk

TOMPAK vörössárga szinü érckeverék.

TOP TOPOG TOPPANT TOPORCOL TOPORZÉKOL
TOPOCOL TAPOS
TOPA boka TOPÁN TIPELLŐ
BOKANCS BOCSKOR
sark saru

TOPÁZ citromsárga, vagy sötétsárga drágakőfaj.

TAPAD TOPÓTYOS TOPÓCSOS TOPPANCS
tapint tappancs
TOPPAD TOPROGYA TOPRONG TOPRONGY TORONGY TÖP TORHANYÓ TURHA
topis

TOR TOROL TORLADÉK TORLASZ TOROK TORKOLAT TORKOLLIK TORLÓDIK
TORZ TORZAD TORZONBORZ TORZS TORZSA TORHAD ROTHAD KORHAD
torzs: morzs, porzs, pörzs, horzs, dörzs
TORZSALOG TORZSALKODIK TORZSONKODIK
TORZSOL TORZSUL
TORPAD TORZONKODÁS berzenkedik, borzaszkodik.
TORTY tirtyeg-tortyog TORTYAN

TOROM TORONY TOROMBA torlik, orom

TORONKÁZIK tántorog, botorkázik

TURBOKLÁS,TURBOKOLÁS
TURBOKLÓ
Halászok póznája, melylyel a vizet fölzavarják, hogy a lappangó halakat

mozgásba hozza

TURBOKOL,
(tur-b-ok-ol)áth.m.
turbokoltam,—tál,—t,
turbokl-ottam,—ottál,—ott;
htn. turbokol-ni v.turbokl-ani.
Szabó Dávid a halászokról mondja:
„Gübülni,turbokolni a padmalyt halászatkor;
gübülni, vizet zurbolni,turbokolni
(Butykázni alatt).L.TURBIKAL.

TURBIKÁLÁS, TURBIKOLÁS
vizet vagy sarat turkálja, zurbolja, kavarja-
TURBÉKOL,
Mondjuk galambokról

TOSZ TOSZÍT TASZÍT
TOSZONKOS TESZETOSZA

TOTYA TOTYKA TOTYAKOS TOTYALAGOS TOTYMA TOTYOGÓ TOTYOMPOTTY TUTYMA
TOTTY TOTTYAN TOTTYAD   
hun bod 69. 2014.04.10. 15:15 

3 / Harum
Aposhtatum
Initum
[Birk-kódex 1474]

eum
paum
ecem (?)
ivicum
domorum
Akadémiai Kiadó Budapest, 1960   
hun bod 68. 2014.04.04. 21:11 

15. és 16.század

http://mek.oszk.hu/04700/04758/html/index.htm   
hun bod 67. 2014.03.22. 12:46 
wendün - andün mennél inkább - annál inkább

amennere leheth annera le´gh
amennyiwra lehet annyiwra lei-gyü

gievi kegyes

ghevin győzni
ghevishi győztes

kii kiesség
kijishi kies
kijitlan kietlen

khed kegy
khedishi kegyes

Hungarian: kegy, kedv, kéj, kény
Sumerian: gandu, wr. ga-an-du8 “friendship”

   
hun bod 66. 2014.03.19. 22:43 

   
hun bod 65. 2014.02.18. 16:04 

(Módosította hun bod 2014.02.18. 17:06-kor)

   
hun bod 64. 2014.01.06. 22:26 
Példák könyve 1470-es évek

Vala egy király, kinek vala neve Asmodeus. Ez király, mikoron országlana, ilyen törvént szerze, hogy akármely igen gonoszol tevő ember, mikoron megfogattatik és a bírónak elejben vitettetik, ha ez ilyen gonoszul tevő ember az bírónak előtte három igaz szót beszédet mondand, tahát az ő életit megnyerje mind ő teljes örökségével öszve. Történék ilyen eset, hogy némönemő vitéz az törvénnek ellene vétkezék, és elfuta és ellappana egy barlangba, mely barlangba nagy sok gonoszokat tőn, mert valakik bemennek vala és kijűnek vala az várasból, megfosztja vala és megöli vala őket. Az várasnak ő bírója mikoron ezeket hallotta volna, leselőket hagya az barlangnak környüle. Mikoron az vitézt megfogták volna, kezei megkötözvén, hagyá az bíró őtet az ítíletre behozni.
Monda az bíró az vitéznek: „Szeretőm, tudod-e az törvént?”
Felele az vitéz: „Jól tudom, uram, az törvént, hogy ha három igazat mondandok, megszabadíhtom az én életemet.”

Monda az bíró: „Teljesíhed be az törvént, azaz mondj három igazat, avagy ma meghalsz!"
Monda az vitéz: „Hagyjad meg, uram bíró, hogy minden ember veszteg hallgasson."
Ki meglévén monda az vitéz: „Uram bíró, íme ez az első igazmondás. Nektök mindnyájan én meghirdetöm ezt, hogy én mind én teljes életömnek idejében gonosz ember voltam.”
Az bíró ezeket hallván monda az környülállóknak : „Igaz-e ez, amit mond ez vitéz?”
Mondanak ők: „Ha gonoszul tevő nem volt volna, erre nem jutott volna.”
Monda azért az bíró: „Mondjad az másod igazat!”
Monda az vitéz: „Másod igazmondás ez: Énnekem igen kellemetlen, hogy én ez ábrázba, ez módon jüttem ide.”
Monda az bíró: „Bizonyában hiszönk neköd. Mondjad azért az harmadik igazat es, és megszabadéhtod magadat az haláltúl.”
Monda az vitéz: „Ez az harmadik igazmondás, hogy ha én egyszer innét elszaladhatnék, soha én ez ábrázban, ez módon akaratom szerént ide, ez helyre nem jutnék.”
Felele az bíró: „Bizon, mondom neköd, hogy elég bölcsen szabadéhtottad meg magadat. Menjél békességgel!”
Ezenképpen idvezüle, megszabadula ez vitéz.

http://iraskepkepiras.blogspot.com/2013/02/peldak-konyve.html
(Módosította hun bod 2014.01.06. 23:26-kor)

   
hun bod 63. 2014.01.06. 22:13 
Hábróságben valáknok kegyüssége
Éléknek ürüksége
Kórságbon valáknok egészsége
Szűkségben valáknok bősége
Éhezőknek elégsége

Csudálatos mívinek jelënetiben
Ünün szájával mondott igének tanóságában
Szent oltáron künyér képében
Az kërësztfán figgő képében

   
hun bod 62. 2013.12.28. 14:48 
Ës mënd paradisumben valou gyimilcsëktül mondá neki élnië.
aish amend eedenuum volaj jimildikhtül mondutta nüki eelei.

Hëon tilutoá űt igy fá gyimilcsétül.
shakw tilututta üüt idzsi fa jimildjetül.

(í)Gye mondoá neki, mérët nüm ënëik: isa,
Idün mondutta nüki wirt emeine : ishia

ki napon ëmdöl oz gyimilcstül, halálnek haláláal holsz.
khi bijhen eminet ojsz jimildic, jalalnek jalaljüweng jaleszil.

Hadlaua holtát terümtevé Istentül, gye feledevé.
jaldutta jalujet termidagh Ishtahaintül, de entlarutta.


Engedé ürdüng intetvinek, ës ëvék az tilutt gyimilcstül.
engidüza jalalur szavajenek, ai etüza ojsz tilutaath jimildic.

Ës az gyimilcsben halálut evék.
aish ojsz jimildben jalalhet etüzakh.

Ës az gyimilcsnek uly keserü vola vizë, hugy turkukat migé szakasztja vola.
aish ojsz jimildnek ow kesherw volaj eisze kwod *turkukhet umm zikadati volaj.

Nüm hëon mogánek, gye mënd ű fajánek halálut ëvék
memshakw maganek de amend üüj vaaljenek jalujet etüza.

_________________________________
volaj: Ijsz szavakum szoena maric mahajic, Ojszkorwikor volgild volaj üden mahawing.

etin emin enni felszólító mód : eteim etü etei etünkh etüte(kh) etükh
feltételes mód jelen idő : etinem etinesz etine(t) etinenkh etinetekh etinekh

bima ma (időhatározó szó)
bijuum nappal
bini naponta ktü bini két naponta khormu bini három naponta

intetvi : intés intelem (incselk, unszol)

kisérteties khaaji, khaajishi
khaajin : kísérteni
(Módosította hun bod 2013.12.30. 23:57-kor)

   
hun bod 61. 2013.12.26. 12:47 
Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk
Laatitekh klübarekim szümitekhweng, mikh vajgimunkh

isa pur es hamu vogymuk.
ishia powr aish homu vajgimunkh.

mennyi milosztben teremtüvé elevé miü isëmüküt Ádámot
*min aulatumben termidutta eeleghhaaw nüei ishabinkhet Adamet

és adutta vola neki paradisumot házoá.
aish adutta vola nüki eedenet lakjehaaw.

_________________________________

laatin látni laatild látás laatum látvány

isha minden esetre
ishia bizony (az), azpedig

adin adni kijelentő mód
közelmúlt A : adovam adovasz adova, adovat adovankh adovatekh adovakh
közelmúlt B : adatim adatisz adati(t) adatinkh adatitekh adatikh
régmúlt A : aduttam aduttasz adutta aduttankh aduttatekh aduttakh
régmúlt B : adullam adullasz adulla adullankh adullatekh adullakh
elbeszélő múlt : adullüzam adullüzai adullüza adullüzankh adullüzatekh adullüzakh

mind mennyiség
tümmind azonos mennyiség
tümminidi azonos mennyiségű
idmind egyazon mennyiség
idmindi egyazon mennyiségű
müd néhány
(Módosította hun bod 2013.12.26. 13:51-kor)

   
hun bod 60. 2013.11.10. 18:42 
Vitk. 04 fog garádics: fok, lépcső

Ns2.78. gyaponjál v. gerjedj
Érd. 640. heit kába
Corn. 315. eliszamtál eltántonjdtál
788. öv vagy „maycz
Érs. 371. viaskodás késálkodás
gyanósok, éretlenek, mordok, szemérmetlenek, szemtelenek (így) tettetesek, kívánatosok, negédesek, heábavalók, rend nélkül valók, habahurják.

gyaponik
himlik homlojt iklani ildomos ireskedik irrengés
keg
kelencsöz késa
orozkodik palol porit pirhonyodik ravó, reííl és rűtet,
roshad és loshad loskad salyog sokorú
vellejt
folnagy fonalojt vanal

sólya szandál
sérben helhöztetik sírban elhelyezik
tonka csonka
küs kis
honnég honnan
alkóbb jobb, alkalmassabb
környűlő körülötte

töttek tettek
tőnék tennék
tennőjök tegyük

hogy a
„gyönyörűséges élet barominak hivattatik"

azt hogy egy úrnak kell lenni s egy királynak


   
hun bod 59. 2013.09.11. 16:25 
1 felelven kedeg temani Elifas monda
2 ha neked zolni kezdönk ne talantan zomorovan fogadod. de meg zant bezedet ki tarthat meg
3 ime sokat taneitottal. es tagolt kezeket batoreitottal.
4 tapogokat te bezeded meg erösseitet. es rezketö terdet erösseitettel.
5 mostan kedeg csapas iött te rad. es meg fogytal. ütöt teged. es meg haboroltal.
6 hul vagyon te felelmed. te erösseged. bekeseg tartasod. es te utaidnak tökeletessege
7 kerlek emlekeziel. mely artatlan vezet el valaha avagy igazak ha vakartattak el:
8 isot ionkab azokat lattam. kik ektelenseget teznek es banatokot hintenek. es azokot arattyak
9 Istennek fuallasa mia el veznenek: es ü haragianak lelke mia emeztettek meg
10 orozlannak revasa. es nyösteny orozlannak zava. es orozlan kölykeknek fogai. meg törettek
11 tigris el veze. mert nem vala ragadozasa es orozlannak kölki el puztolanak
12 de maga en hoziam egy titok zo iöve. es hogy ha urozna. fogatta volna en fulem
13 ü sugasanak erjt ejlatasnak zörnyösegeben. mikoron alom zokot embereket foglalnia
14 meg jedek es meg rettenek. es mind en tetemim meg rettenenek
15 es mikoron lelek. en elöttem mulneiek. en testemnek zöri meg zörnyödenek:
16 alla en zemeim elöt nemel kep. kinek zinet nem esmerem vala es hallek zot. mikent vekony zelnek zavat
17 mi nem igazol ember Istenhez hasonlattaban avagy teremtöivel tiztab lezen e ember
18 ime kik ü neki zolgalnak alhatatlanok. es ü angyaliban es gonossagot lelt:
19 mitöl ionkab azok. kik sar hazban lakoznak. kiknek föld fondamentomok vagyon. meg fogynak. mikent molhtol.
20 regieltöl fogvan estig le vagatnak es miert senki nem erti.. öröke el veznek.
21 kik kedeg meg maradandonak ü közülök el vetetnek meg halnak es nem bölcsesegben:

Döbrentei kódex
Jób könyve 4.

1 Válaszolt, s így szólt a temáni Elifáz:
2 Terhedre van tán, ha beszélünk hozzád? Ki tudná magába fojtani itt a szót?
3 Sokat bátorítottál, hanyatló karoknak újra erőt adtál.
4 Buzdító szavad a támolygó támasza volt, az ingadozók térdét megszilárdítottad.
5 Most meg, hogy magad vagy bajban, ijedezel? Megütődsz, hogy terád is rád került a sor?
6 Nincsen bizalmad istenfélelmedben, jámbor életedre nem mersz hagyatkozni?
7 Gondold meg, ment-e már valaki is tönkre ártatlanul? Becsületes embert mikor ért pusztulás?
8 Hányszor láttam: akik bajt szántottak, gyötrelmet vetettek, hát azt is arattak.
9 Isten lehelete tönkretette őket, haragjának szele elsodorta őket.
10 Ordít az oroszlán, bömböl a nősténye, mint mikor a kölyköknek kiverik a fogát.
11 Pusztul az oroszlán, ha nincsen prédája, s a nőstény kölykei szétszélednek.
12 Titokzatos szózat lopakodott hozzám, és a fülem felfogja suttogását.
13 Égi álomlátás tarka játékában, amikor mély álom száll az emberekre,
14 félelem fogott el s rettegés, reszketett minden egyes tagom.
15 Valami lehelet suhant át arcomon, és az égnek állt minden hajamszála.
16 Ott állt valaki, arcát nem vettem ki, ott állt egy alak a szemem előtt, és hallottam suttogó beszédét:
17 Lehet-e az ember Isten előtt igaz? Állhat férfi tisztán alkotója előtt?
18 Azokban sem bízik, kik szolgálnak neki, angyalaiban is lel kivetnivalót.
19 Hát akkor azokban, kik viskókban laknak, kiknek alapjául a föld pora szolgál, kiket összenyomhat, akár egy molylepkét?
20 Reggeltől estéig tönkreveri őket, eltűnnek örökre, és ki gondol rájuk?
21 Kitépik azután sátraik cövekét, így szállnak a sírba, bölcsesség híjával.
(Módosította hun bod 2013.09.11. 18:30-kor)

   
hun bod 58. 2013.08.30. 15:35    
hun bod 57. 2013.08.30. 15:31 


turulok
   
hun bod 56. 2013.08.30. 09:31 
Rokoni viszonyt kifejező
és tiszteleti nevek:
Aba, Aga, Apa, Appa, Arua, Ele, Fele, Leguen, Nemus, Usu, Usun, Zagor.

Állatnevek:
Agar, Becha, Bogar, Bugar, Cuca, Dege, Euze, Euzen, Gebe, Chiga, Hala, Keseleu, Rece.

Növénynevek:
Arpa, Bors, Borso, Buza, Moc, Mocu, Mog, Mogu, Som, Sil, Somu, Zaba.

Testrész- és testen lévő fogyatékosságot jelölő nevek:
Bal, Bala, Balug, Bele, Beli, Belug, Boko, Bol, Bolu, Boluch, Bul, Chemu, Chuma, Coma, File, Forcu, Hor, Keze, Scem, Sceme, Sebe, Sebu, Sem, Thuka, Tuka, Vacha, Zem, Zuer, Pete, Pethe.

Igéből és igenévből alakult nevek:
Ban, Buchu, Bulsou, Chen, Chena, Chentu, Chol, El, Keseu, Leve, Niun, Quereu, Sidou,
Solu, Uz, Van, Vara, Varo, Varou, Vi.

Melléknévből alakult nevek:
Bekes, Cos, Hiua, Hiue, Hozug, Ideg, Kemen, Kese, Kesei, Pagan, Seu, Sima, Tarsa, Vada, Ven, Zepe.

Használati tárgyak és anyagok nevei:
Bothon, Boton, Bur, Gula, Pecu, Reze, Rese, San, Sana, Sata, Sorlou, Sou, Subu, Suran, Vasu.

Életsorra utaló nevek:
Beu, Ina, Moncha, Monchu, Monka, Munca, Munka, Ura, Uron, Vaasar, Vasar, Zulga.

Etnikumra vonatkozó nevek:
Cozar, Cun, Cuna, German, Mur(mór), Roma, Uruz, Kan.

Számokkal kapcsolatos nevek:
Ege, Egeben, Etu, Ono.

http://mnytud.arts.unideb.hu/szakdolgozat/1616/mozga_e_1616.pdf

   
hun bod 55. 2013.08.19. 18:43 
kagán (haqan) a tényleges hatalom nélküli szakrális fejedelem címe. A beiktatási szertartás során selyemzsinórral fojtogattak, s az ekkor feltett kérdésekre adott válaszból következtettek arra, meddig fog uralkodni.

   
hun bod 54. 2013.08.19. 18:42 
kendét rituális halálra ítélték, ha elöregedett, illetve ha terméketlenséget, vagy katonai kudarcot idézett elő. (Anonymus ír Álmos megöléséről Erdélyben a besenyő támadás után.)

   
hun bod 53. 2013.08.19. 12:25 
Outa: Thutun, Tuhtun, a 794-es , Álmos vezette vezérsor utolsó személye, ő veszi át a hatalmat 795-ben; 803-ban békét köt Nagy Károllyal Aachenben, Tudun néven, tehát 794 táján még élő fogalom, és –uralkodói cím a Thuta.

OEBARIAI : Igy adja meg a főnik tábla.

   
hun bod 52. 2013.08.12. 17:58 

gonoszság és büntetlenség


a magyarok


   
hun bod 51. 2013.08.12. 14:18    
hun bod 50. 2013.08.12. 14:02 
   
hun bod 49. 2013.08.12. 13:56 
   
hun bod 48. 2013.08.12. 13:48 

   
hun bod 47. 2013.08.10. 21:39 
hiedelem : hit és hűvösítés
raldum walm ji

vetett folyókat kietlenbe
gyümölcs földe lett sósolatba

állaptatta fergetegeket szellőbe

apróság, avagy csúfság
babel az az röhögő
üreskedö vagy hévolkodó
számtalan és számláihatatlan szent emberek Érs. 288. ruhája avagy öltözete Érs. 430.
sanctuarum az az egyház Jord. 62.
zeng a kürt
megvégeztetött és tökélletött Érs. 53.
szűnek ájtatlansága, szának csacsogása, testnek hertelensége, ételnek és italnak mohsága, munkának tunyasága, hitságos öltözet, önnen magoknak megútálása Ers. 322.
nézők jiatvaros elrejtezik : elragadtatik, seres számkivet tántorodás
áldomás áros ázalék baml bojt boza
döllye deli délczcg
fonalodik gyaponik himlik homlojt iklani ildomos ireskedik irrengés
kelencsöz késa kőláb kőlik kulcsolódik létet levél míves, moha a földnek,
odva.
roshad loshad loskad roskad
szemügyöt vesz
szerbeszéd szorgat tetetés

az átkozott ördögi nyelv, ki az szép igyenös szittyón („scittan" ; káka) csomót lel, és a jó illatba bűzt lel és az szeplőtelenbe fertelmességöt lel, az kerekded állatba szegeletöt
az világosságba setétségöt
az ellyetén átkozott gonosz nemzet képrautatásoknak döge, sidóknak marása, phariseusoknak kegyötlensége, bűnök öregejtője, dicsőségnek kisebbejtöje

Luterre ki „Machumettel, az ördöggel telt kalomárral" „egyformán átkot érdemel mert „sok országokat megdögletett" Érd. 30.

Irsalyom : Jérusálem Dehr. 331.

„Urunk Jézus b. asszony havá-
ban méltán külde rózsákat a paradicsomból sz. D.-ának, miképen tisz-
taságos kegyösnek'* Dehr. 183. némelyek „rózsái boldogságtól (gazdag-
ság) fénylenek" Corn. 259. sz. Dorottya „tisztasággal virágozván olyan
vala mint a fehér rózsa, a martiromságért olyan mint a jó illatú nömös
piros rózsa" Döbr. 184. ugyanaz asz. asszony Úr Kr. kertjében rózsákat
szed almákkal egyetömbe k. o. 186

kinek élő
gyökere szívbeli töredelmesség, ága-boga jó mívelkedetök, levelei
tiszta gyónás, gyümölcse kedeg elégtétel l'Jrd. 578.

az én szívem elmém erős kősziklán helyheztetött.
az ti beszedtek szél, az ti igérettek essek, az ti fenyegetésitek ugyugyok
kik jóllehet háborgatnak, de maga az én házam fundamentomát el nem
ejthetik Érd. 215
az mennyei áldott tanító ember király

eha joha

   
hun bod 46. 2013.08.10. 20:58 
eltévebedték eltév ebed
teljed : töltsed

ha a liléknek miatta a test nem birtatik, legottan megboloudúltatik Xád. 324. miként a várnak ajtaja erősen betétettetik és meglakatoztatik és az ajtóra nagyobb őrizet vettetik : mert hamar megvétethetik a vár
Ér.-^. 532.

nem leszen egy ige es lehetetlen úrIstennél
Jord. 519.

lőnek valának
lettek lőnk megvigasztaltattak, lettek lőnk vigadók
Fest. 83.

   
hun bod 45. 2013.08.10. 20:50 
2 Kiteszik ilyekben : tudván és vakmerőséggel való tett bűn Érd.
208. megfeketűlt nap levő színed. . . hó levő tested BMKI. 20. 21 jó
levő ifjú Jord. 35>u néhai való jó Mátyás király RMKI. bálványoknak
való imádás (-nak -a) Érd. 428. pénznek való örültökben keresték
Nád, 545. szertelen való Ígéret, sz. való poritás „porithas" : pirítás

   
hun bod 44. 2013.08.10. 20:38 
semmit sem alajtom én magam vallatomat. miglenM-tülette
látom a királyi kapu közt : nihil nie habere puto V. Be. 60. halálra
mondják vala menteket Érs. 33. te vagy kiben ő szünetlen szokta lakoz-
tát Guary. 68. ö ettekben, ittokban nagy szél támada : edentibus illis
Döbr. 513. sirtában mondja vala Winld. 84. e világ teremtetett mikor a
gyümölcsök értőkben vannak TiJi. 223. az isteni jószágnak ismeretére
kívánod juttodat Nsz. 3. mikor látandjátok az ködnek nyugot felöl köl-
tet ]Ic. Í42. időnek elesztébb voltában születtetett : mikor az idő elébb
volt Ehr. 2. hallak ö voltát : hogy volt ^]c 83. senkinek sem akarja
megtudtát Mc. 85. látta egybe futtát a gyülekezetnek il/c. 80 bementét
szégyenli vala Érs. 314. nem kívánván vésztödet és halál miá rekkentö-
det : elrejtetés Érs. 507. jobban kívánja létét : hogy jobban
legyen Guary 23.

te magadat ismereti (igy) : magad ismerése Vesz]}r. 127.
vétkeztem hét írgalmasságokban nem lelettemben, hitemnek ágazatit
nem tartatomban, ellene vétetemben Viry. 11. 13. úrnak jovit hiszem
láttomat Döhr. 72. még az szóltában jőve : azt szólva Döbr. 513. mit
tétellel vallok örök életet Döbr, 368 kakas nem szól mígnem három-
szor tagadacz (igy) meg engemet ismertedet
(Módosította hun bod 2013.08.10. 22:40-kor)

   
hun bod 43. 2013.08.06. 16:46 

Első haszon ez következik belöle, hogy az kik azt
ejendik: kinek étele nem egyéb, ha nem az úr Istennek
színröl szinre valo látása: hogy igön hathatók
leznek. így írta zenth Anselmus. hogy oly nagy
eröje lezen az zenthnek hogy ha akarnája ez földeth
mind meg indethatnája
Más ez hogy az ő testök fényös lezön mint az nap.
mint az hold mint az csillagok által látható is lezön:
mint öveg, avagy mint az víz: zenth Gergel írta
Az bódogoknak testök egymásnak fényösségvel fénylnek
és tisztán által nézéssel világosulnak: oh édes Isten
Harmad ez hogy mind kény szenvedhetetlenök leznek:
ha képös volna annak lenni hogy az ő testök
pokol tüzében vettetnéjek: még az sem árthatna nekik:
Negyed ez hogy igön gyorsak leznek. merth az ő testök
az lélöknek akaratjának semmiben ellene nem áll:
mely igön gyors az lélök az test néköl. igaz olyan
gyors lezön az testtel, ha azt akarod hogy mind ezök
az te testödben legyenek: tudode hogy tégy: ne kéméld
mást az béka zalannath.
Ötöd ez hogy mind tekélletös kor béliek leznek: mert
mind az állapatot bírják melyet Kristus bír vala mikor
meg hala: Még az kik igön nagy vénségökben holtak meg,
még az kik igön kicsin korokban: mind egy állapatban
minemöben Kristus hala meg: támadnak fel
Hatod ez, hogy minden érzékönségök nekik tekélletös
lezön: az látás imelyen lezön hogy mind ön bennök mind
ön kívölök mindönöket jól látnak, fel ugyan mint alá:
mezze ugyan közel: kicsinöket ugyan mint nagyokat:
hátra ugyan mint előve: külömb külömb színöket mint
csak egy színt: és azokat mind kilön kölön, zöm be
hunyván igaz meg nyitván: mindön munka néköl és fáradság
néköl, hallássok is tekélletös lezön, mert mindön szókat
egyszörs mind meg hallnak: és mind azokat egymástul
válogatván. Távol ugyan mind közel. az egyéb érzékönséggök
is ezönképpen léznek Illatozzások: nyeldöklésök és illetösök
Heted ez: hogy minden zörnyöségök távol leznek, nem lezen
ot gérbe embör. sem sánta. sem csonka: sem öz: sem halovány
sem csorba: sem öztövér testő: sem igön kövér
Nyolcad ez: hogy mindön ékösség rajtok lezön: hajok csak
annyi lezön, mennyi zökség: zakálok is csak annyi: körmök is
csak annyi: és semmi fölötte való, rajtok nem lezön:
bélök májok tödöjök zivök veséjök mind bennök lezön: de
mind tizta nömös nedvességvel tizták leznek
Kilenced ez hogy ö testök mind jo illatu ezeön: annyira
hogy minden zenth mind távol mind közel mindön dicsölteknek
kivált képpen való gyönyörüségöt illatban rézeltett
Tized ez, hogy mind jo szavúk leznek. ki ki mind tulajdon
kivált képpen való zouval ínekköl: Imez hármaknak
hallgatásából lezön nekik nagy gyönyörőségök: elsőben mind az
bódogoknak dicséret ínöklésben: ezt ínöklik. Dicséret neköd úr
Isten az te jó voltodnak okáért: Tiztösség az te hatalmas
voltodnak okáért:
Dicsőség az te bölcs voltodnak okáért: egyik illeti AtyaIstent
másik fiuIstent harmadik zenth lélök Istent. Másodnak
hallásában ébben lezön nagy gyönyöröségök: az hét égő
csillagoknak egyenlő zengésökben: hármadban az négy éltető
állatoknak zépön hangosulásokban: mert mindönik az ő zengését őrzi
Mely nagy örömök lezön. vedd azt is ezödben
Nagy örömök lezön első okáért Ímezért
az zenth háromság Istennek látásáért
mely látás mindön örömét föliöl múl: mert az az állat zerent
való jutalam honnat mindön egyéb jutalam zármazik. eznek
látásában vagyon mindön állatoknak el végezöt tökélletössége:
Más okárt ezért. Isten fiának embör voltának látásáért: oh
mely igön teljes öröm mindön édességvel az lezön: látni
embört. embörnek terömtöjét: mi atyánk fiát némikoron oly mint
el veztett es meg utaltat
immár akkor meg leltet. es orzáglót és mindönökön parancsolót
harmad okáért ezért az züz annyjának látásáért látván örölnek
azon hogy az úr Isten őtet mindön állatnál tiztábbá és zebbé
tette volt: örölnek azon is: mene nagy sok javit Istennek ő
általa vették:
negyed okáért ezért. az isteni seregnek látásért: látván őket
nagy zépön fel öltöznie zeplőt semmit sem ismerni:
engödelmességre mindönkort kezöknek lenni: csodálatos nagy
csoda lezön ez. mikort egy rendben tizör valo záz ezör.
ezörzör való tömény ezör udvarlók nézik az úr Istennek szinét.
töd okáért: az zentöknek nézésökért: az nagy zentöknek
látásokból lezön az kis zentöknek nagy örömök. azon képpen az
kis zentöknek látásokból: kik mind eleigben jőnek egymásnak és
úgy tiztölik egymást: én is elődben megyök te neköd mikort ot
lezök és meg kérdözlek mint vagy

...
Sándor-kódex

(Módosította hun bod 2013.08.06. 18:47-kor)

   
hun bod 42. 2013.08.02. 22:35 
akkoron meg ielenik nekie Istennek ö zent angyala, es kinek ö hagyattatott volt Istentöl, es mondya, bodog az ember, ki ez velagon el tauoztatta ez ruhat. o mely igen bodogtalan vagy ördögnek barattya, o atkozott teremtett allat. o mindenhato Istennek atkija. mendenha en teveled voltam. es nem lattal engemet. taneijtottalak tegedet, es nem akartal engem meg ertened. io tanacsot attam neked, es nem akartal engem meg halgatnod. eredj el azert mastan ördögnek kezebe. es lattad az pokolnak helet, ki neked zereztetett, immar a te miuelkedetid meg iteltenek teged, ezeket mondya az angyal, a karhozott leleknek. oh azert vallyon ki ielenthetneje kiwe ezeknek utanna, menii sok zamlalhatatlan ördögöknek seregi rettenetest tamadnak fel, ö fogokat csikorgatuan, kiktöl a bodogtalan lelk az örök kinokra nagy keserösegekkel vonattatik, mely ördögök meg meuetes bozzonkodas keppen zembe hannyak a leleknek ö bineit monduan o mely igen keuelkettel eddiglen, o mely igen fenessen gyenyerköttel etelbe es italba, o mely igen zepen keuelyen öltöztel biborba barsonba. o mely igen erös voltal, o mely gyors voltal, mondyad meg mi nekönk, miert nem keuelkedel mastan, mire nem gyenerkedel etelbe italba, mire nem öltözöl kilön kilön ruhakba hogy nem viselz gondot az kazdagsagrol hogy nem vigadz mast felesegeddel, fiaiddal leanijddal, es baratiddal, miert nem zolaz nekönk. az lelek meg atkozza kediglen ö testet monduan, ö ördögnek temploma, a te miuelkedetid ferteztettek meg engem, o atkozott föld, o Satan ördögnek lakodalma, kel fel hamar es iöuel velem, hogy lassad az kinoknak helet, mellyek ennekem zereztettenek, te erted, kikbe en lezek iteletnek napjaiglan, te kediglen iteletnek napjatul fogva en velem lez azon karhozatban mind örökköl, atkoztak legyenek azert te zemeid, mert nem akartak latnia az egyenessegnek velagossagat, es igazsagnak utat. atkoztak legyenek a te fileid, mert nem akartak hallania az örök eletnek igeit. atkoztak legyenek az te orrod likai, mert nem akrtak be ereztenie az zent iozagnak illattyat. atkoztak legyenek az te nyelued es ajakaid, mert nem kostoltak meg az örök menyorzagnak örömet, sem nyitottak meg az zaijnak aijtojat, az te teremteijeknek dicseretire. atkoztak legyenek a te kezeid, mert ö miatta nem oztogattatot ala, mijsna a zegenyeknek. atkoztak legyenek az te mellednek belsö rezei, mert gonoz tanocsokat ereztnek vala kiwe. atkoztak legyenek a te labaid, mert nem latogattyak vala Jezus Kristusnak egyhazat. atkoztak legyenek minden tagaid, mert el vettek en tölem az mennei örömeket. atkoztak legyenek minden miuelkedetid, mert örök kinokat nyertenek ennekem. ezenkeppen atkozza meg az karhozott lelek ö testet.

   
hun bod 41. 2013.08.02. 22:34 
tudnya illik Satan ördögnek angyali monduan nekie, ne csodallyad azt en zeretö baratom, en vagyok az ki zerzettem te neked egy ruhat, de nem csak te vagy öltöztetett ezfele ruhaual, de ez velagnak nagyob reze, tahat akkoron mondya a lelek, ki vagy te, felel az ördög nekie monduan, minem de meg mondottam e mmar en te neked hogy en vagyok az ki zerzettem neked ez ruhakat, es en utamat meg mutattam neked, es en nekem mindenekbe engettel es hittel es en velem munkalkottal, es minden tanacsomat meg töttet, azert lakozol en orzagomba, hol vagyon zomorusag, minden vigasag neköl, holott vagyon ehseg minden etek neköl, hol vagyon zomjusag minden venerek neköl. holott vannak setetsegek velagossag neköl. hol vagyon bidösseg, io illat neköl, holott vagyon banat vigaztalas neköl, holott vagyon siralm, engezteles neköl, hol vagyon ordejtas mertekletesseg neköl, hol vagyon olthatatlan zen, meg hidegedes neköl, hol vagyon nagy zel csendesseg neköl, hol vagyon hideg, modissag neköl, hol vagyon hewseg veg neköl. holott vagyon minden gonoz, minden io neköl. o azert en zeretö baratom, kelly fel, iöue velem, ime pokolbeli angyalok iönek te elödbe, es meg eneklekik teneked a banatnak es zomorusagnak eneket, az igen keseruesseges eneket. ezeket mondya az ördög a leleknek.

   
hun bod 40. 2013.08.02. 22:33 
touabba ielen lezen egyfelöl ördögöknek rettenetessege, masfelöl angyaloknak erössege. es kiki mind varija az ö töruenyet es rezet abba ki köztök vettetett. mert ha kegyessegnek iegyei lelettetnek ö benne tahat angyali latogatassal engezteltetik meg es zep enekleseknek edessegeuel hiuattattatik ki a testböl. ha kediglen ötet bal kezre itelendi az ö erdemenek feketesege, es ö gonoz tetemenenek ondoksagos fertelmessege legottan nagy rettenetesseggel iittetik meg, es ereu zak zerent valo hertelenseggel haborojtatik meg es eröuel kezerejtetik ki mennie az nyaualyassagos testböl, akkoron ottan az lelek megyen az ajakakra es meg kerdik ötet az ajakak monduan. mit akarz o lelek, felel a lelek es mondya, ki kel mennem. monnak neki az ajakak, nem mi altalaink mentel be a testbe, sem mi altalunk megy kiue. tahat megyen az orra likaira hogy onnan mennyen kiwe, es felelnek azok nekie mikeppen az ajakak, ennek utanna megyen az zemekre. az utan az filekre. es nem mehet ki azokon. vegezetre megyen az fönek tetejere, es idestova nezuen nagy zomorusagot lat ha karhozando leend. es ugy mond ö maganak, o te atkozott lelek, az meg atkozott toluajnak orwnak es paraznanak bujalkodoknak es hamis hitöknek ö lelke, mikoron azert az bodogtalan lelek, idestova tekent, lattya az ö ruhajat, kit vallott az kerezt viznet fölötte, fenest teplötelent, feketebnek lennie az fekete zuruknal es hollonal, tahat gyarlosagoson fel fohazkodik, rettenetes siralmal es kajaltassal monduan, jaj jaij en nekem, vallyon ki valtoztatta el az en ruhamat, minem de fejerb volte az en ruham az honal, es mastan fertelmesb az zuroknal es, es feketeb az hollonal, es ime akkoron ottam meg ielenik az ördög. ki ötet elhitette, es ki ö köuetett es vilagba

   
hun bod 39. 2013.08.02. 22:30 
touabba az ö elmeenek zemeit fel emeli, es mikoron lattya az halhatatlan kazdagsagoknak dicsöseget, meg gyalaztatik, hogy azt el veztette. es valaki eletnek nyaualyassagos zegensegeert mikoron alaija tekent, ez velagnak völgyere, es ez homalyos földre, ö fölötte kediglen csodallya az örök velagossagnak fenesseget, nijluan meg esmeri hogy mind ej volt es setetseg, a mit zeretett ez velagon. azon közben ö zemei meg homalyosodnak es forgattatnak ö agyaban. az ö melle kediglen verdöget es az ö be rekedett torka nehezen vezen lelekzetet, es lassan lassan ö fogai meg feketednek, ajakai meg hezuadnak, es minden tagi meg kemenyednek. es az mak meg zakadoznak az ö testeben. es eu ziue kette hasad az nagy fajdalmnak miatta, mikoron azert ezek es ezekhez hasonlatosok ielen leznek, mikeppen halalnak elötte közel iarok, azonnal ott vannak minden tetemenek bezedek es gondolatok kiket tött, mellyek mindenek keserues tanobizonsagot teznek, öket teuönek ellene. es nem akaruan azokra tekentenie, kezerejtetik reajok neznie.

   
hun bod 38. 2013.08.02. 22:29 
touabba ugy zol egy zent irasbeli doctor az halalnak emlekezetiröl monduan, gyakorta kell embernek az ö ziuebe forgatnia ezt hogy mikoron a bines lelek ki fog zakadnia a testtöl, mely nagy felelmel ittetik meg, es az lelki esmeretnek menii sok mardoso ezteniuel zaggattatik meg. meg emlekezik az Istentöl meg tiltott dolgokrol, kiket tött, lattya Istennek parancsolatit, mellyeket tunyasagnak miatta meg utalt be tellyesejtenie, bankodik hogy az Istentöl neki penitenciara adott idöt hejaba költötte, sirattya az Istennek rettenetesiteletinek indolatatlan zoross bozzu allasanak ki fejezeset ielen lennie, kit el nem tauoztathat. igyekezik az testbe meg maradnia, de kezerejtetik ki mennie. meg akarja iobbojtania az el vezett idöket, de nem halgattatik meg Istentöl, hatra tekent, lattya az elmult idejet, hejaba el költöttnek lennie, es alejtya azt lennie mikeppen az uton iaronak egy reuid lepeset. elejben tekent, es lattya hogy örökköl meg maradando. sirattya azert ö magat, hogy illyen reuid idöben nezhette volna minden zenteknek vigasagat. sirattya touabba magat, hogy a testi gyenerösegnek reuid hizelkedeseert el veztette az mondhatatlan örök gyenyerösegnek edesseget, zegyenkedik, hogy a testert ki az fergeknek urasaga ala hajtatott, az lelket ö tunyasaganak miatta el hatta volt. ki angyaloknak kariba vitendö vala.

   
hun bod 37. 2013.08.02. 22:27 
vajha ezekbe vennejek ez földi kiralyok, es minden fejedelmek, es kazdagsagokkal beuelködök ez velagban, mikeppen az zeles palotaktul a rettenetes es setet koporsoba, es viragogkal es kilön kilön karpitokkal meg ekesendt palotakbol vitettetnek a bidös koporsoba, es minden morhaual tellyes palotakbol az zegen nyaualyas koporsoba, es fiaikkal, leanyokkal es zolgakkal meg ekesölt palotakbol vitetnek az koporsoba, ki irces, es minden fiaktul es baratoktul meg foztatik. oh hol vagyon az el mult pompasag, hol vagyon az el mult dicsöseg, hol vagyon az zolgaknak serege, hol vannak az zep ruhak, aranyas barson kamuka, hol vagyon az lagy es gyenge agy, hol vagyon az kilön kilön io meg fött etek. es venerek, jaj vezek, mert ki annak elötte nagy gyönyörösegben el vala az palotaba, mindenestöl fogua etettetik az fergektöl a koporsoban.
ugy mond ezröl zent Innocencius papa, jaj en zeretö atyam fiai ezetekbe vegyetek, mert ime ki egy keues idöknek elötte ül vala ö hazaban, nagy fenesseggel kazdagsaggal, ime mely zegenyöl fekzik a koporsoba. es ki nagy dicsöseggel, pompasaggal, spacialua idestova az palotaba, ime mely rutol, mely ondokul, es meg utaltatott fekzik az sirben, es ki gyeneröseges etkekkel iol lakik vala az ebellö hazba, ime mastanaba az fergektöl meg emeztetik a koporsoban.
(Módosította hun bod 2013.08.03. 00:27-kor)

   
hun bod 36. 2013.08.02. 22:26 
az halalrol zol itt az iras
emlekezzel meg ember az halalrol, mert nem kesik, ez igeket irta bölcs Salamon egy könyuenek hatod rezebe, melly sok iokat ad embernek a halnak emlekezeti. zent irasban sok helen ielentetik meg, mert ugymond azon bölcs. emlekezzel meg ember a te utolso halalodrol, es soha nem vetkezel. es utan ugy mond zent Bernald. az halalnak zenetlen valo meg emlekezeti, nagy bodogsag. ezt vele visellye ember vala holott iarand, es soha nem vetkezik. touabba ugy mond zent Agoston doctor. semmii ugyan el nem vonza az embert biinröl, mikeppen halalnak gyakorlatos meg emlekezeti. mert ez halal tezi embert. ö magat meg alaznia, mindeneket meg utalnia. es penitenciat tartania. mert ugy mond zent Jeronimus doctor, könnyen meg utal mindeneket ki mindenkoron gondollya ö magat meg halandonak lennie. mert zemeknek kiuansaga meg utaltatik, mikoron vala ki gondollya ö magat illyen reuid idön mindeneket el hadnia. testnek kiuansaga meg utaltatik mikoron vala ki gondollya hogy az ö teste reuid napon lezen fergekeknek etke. eletnek keuelsege meg utaltatik, mikoron vala ki ez ziueben gondollya hogy a ki mastan akar lennie fellyeb valo egyebeknel, tetettetik földbe mindeneknek labok ala.

   
hun bod 35. 2013.08.01. 21:27 
akkoron mennek az iok az örök örömre, es az gonozok az örök kinra...
az ördög harom bineuk miatt nagyob rezre karhoztattya az lelket erröl oluastatik illyen pelda
vala regenten egy kiraly kinek vala egy zep hajadon leanya, ki az balwan istenektöl feleletet vött vala, hogy mint hazassagra menne, ottan meg halna, ki meg ijeduen, mezökön es erdökön jar vala, es hazassagra nem megyen vala, de miert hogy igen gyors seren vala, ezt zerze hogy valaki akarna ötet hozza vennije hazassag zerent, elözer hamarjat futna ö vele, es meg halladnaja, hozza menne, ha kedig a leany halladna meg a legent, tahat fejet venneje, es ezenkeppen nagy sok ifju legenyek veztik vala el fejeket miatta. juta egy ifju vitez Ipomenes nevö, ki akaruan ez zizet hozza vennie, mene egy balwan istenhez, kinek vala venus neue, ki ada neki harom arany almat, es meg tanejta mikeppen jarna eu vele. el mene azert az Ipomenes vitez es hamarjat foga futnia az lennyal, ki legottan el hallada az vitezt, es a vitez ki veue kebeleböl az egy arany almat es eleibe vete, oldalt fele lata az leany az almat, utanna futamek, meg oda iara, addig el hallada a vitez, es mikoron el hallatta volna esmeg a leany, masodzer es ugyan tön a vitez. harmadzor es, meg nehezejtek kediglen az leant az almak, es hallada a vitez, hozzaja veue es meg töre ö zizeseget. jelek zerent az ziz lean az lelek, ki igen gyors a iokba meglen tizta. az Ipomenes vitez kediglen az ördög, ki harom arany almaknak miatta csallya meg a lelket, tudnya illik, keuelsegnek miatta, fösuensegnek miatta, es paraznasagnak miatta, kikkel mind ez velag tellyes, es ezenkeppen meg zeplösejti es meg töri ö zizessegenek tiztasagat, es hozza vezi pokolnak fenekere. holott kinozza ötet mind örökköl örökke: ez a vege.

   
hun bod 34. 2013.08.01. 21:02 
pelda azokrol kik a testi gyönörösegeket kiuannyak. es ö lelkeket ehel haggyak meg halnija, hasonlatosok ezek neminemö emberhez, ki mikoron egy unicornis nevö vad elött futna hogy ötet meg ne marnaja esek egy nagy mel verembem es midön ala hulna, egy bokorhoz kapazkodek esmeg ö kezeiuel, es labaiual ala egy alhatatlam izamo köze, tekentuen kediglen az ember az bokornak gyökerere kihez tartozik vala, lata tahat ket eger eggyik fejer masik fekete ragja az bokornak gyökeret. es immar közel valanak hogy altal ragnajak, tekente az veremnek fenekere, lata egy nagy rettenetes sarkant, ki ö zajabol langas tüzet erezt vala, es ö zajat meg tatuan, kiuannya vala ötet meg marnija. tekente touabba az köze, kin laban al vala. lata tahat negy kigyo tolta ki fejet akaruan ö labat meg marnija, fel emeluen kediglen az ö zemeit, lata egy keues mezet ala folnija az bokornak agarol. el felede az vezedelmeket, kikbe vala vettetuen minden felöl, az mezen foga nyalakodnija, es azon közbe, az ket eger el raga az bokornak gyökeret, es az kigyok meg marak az ö labait, es esek az sarkannak torkaba, jelek zerent az unicornis vad az halal, ki embert üzi mendenha, es kiuannia ötet meg marnija. az verem ez velag, ki minden gonozokkal rakua. az bokor embernek elete, kit az ket eger, fejer es fekete, meg emezt azaz ragja az nap es az ej. az negy kigyo fö kediglen az negy eltetö allat mint tudnya illik, eg föld. mas viz. harmad tüz. negyed eg. kikböl embernek teste zereztetett. az sarkan kedig pokolnak zaija ki mindent kiuan meg marnija. az mez kediglen ez velagnak hazug gyönyörösege. ki miatt ember meg csalattatik es örökköl el karhozik.
(Módosította hun bod 2013.08.01. 23:04-kor)

   
hun bod 33. 2013.08.01. 20:42 
az iregyseg ezt mondya, sokakat tehetz kiket amaz nem teheti, azert nem kellennije neki fellyeb valonak naladnal awagy hozzad hasonlatosnak, atyafiusagos egyenlöseg rea felel monduan, ha egyebeket iozagos miuelkedek, kel felül hallatz, iob es haznalatos ha magadat meg alazod. mert ki magasban hag ha esnije törtenik, nehezben esik. az gyilöseg azt mondya, tauol legyen te töled hogy amaz embert zeressed, kit mindenbe ellensegest vallaz. az isteni zeretet rea felel monduan, azert nem kell meg utalnia es gyölölnije az Istennek kepet, ki emberbe vagyon, de zeretnije kell az termezetet kit Isten teremtett, de csak az bint kell gyilölnie. az ragalmassag ezt mondya. vallyon ki zenuetheti el bekeseggel menyi gonozokat tezen amaz ember, hanem csak ki netalan neki enged. az igaz feddesnek zabadsaga rea felel monduan, hogy atyafiusagos zeretetert embernek ö attyafiat zembe kell meg feddenije, es az ragalmassagtul meg kell otalmaznia magat. az iora valo restseg ezt mondya. ha sokat imadkozol es sokat böjtölz es vigazz, söt el vezz, meg bolondolz, es ha firandaz, zemed ki apad. az iora valo felserkegetes rea felel monduan, nem tudod zegen naualyas, ha holnapot ered awagy csak egy orat es azert mastan tegyed amit tehetz az menyorzagert, kit nem veznek az tunyak, restek, de kik eröt teznek magokon azaz penitenciat tartanak, mind el felyöl meg irtakat mondya zent Agoston doctor. no azert valaki ezekbe akarand gyözödelmes lennije zikseg ö nekie hogy imadkozzek es urunk Jezusnak ö zent kinnyat halalat forgassa ö ziuebe es ötet köuesse.

   
hun bod 32. 2013.08.01. 20:41 
mikeppen az test es lelek, az binek es az iozagok ezue vivnak. az keuelseg azt mondja, fellyeben valo vagy mindeneknel, azert tarcs fel fejedet, az alazatossag rea felel monduan, emlekezzel meg zegen naualyas, mert rothatatossag vagy es fereg, meg kell halnod. hiv dicsöseg ezt mondja, mutassad ki a iot, kitt tezz hogy ionak es zentnek mondjanak. Urnak felelme rea felel monduan, az iot nem kell embernek tennije ez el mulandokert, de az örök iokert, azert el kell titkolnija hogy az Isten ki lattya titokban, meg fizesse teneked azt.
az fösuensegnek kiuansaga ezt mondja, binnekil kiuanhatod ez velagi morhat es tarthatod mert ne talandan vegre meg zegenyedel es mit mas gonozol tartana, iob te tarcsad es kölcsed el, de ez velagnak meg utalasa rea felel monduan, ez velagi morhat nem keresheti ember vezedelm nekil, mert mineuel valaki többet vall, anneual többet kiuan vallania es bizonyaba, ö halalanak idejen mind el haggya. az bujasag ezt mondja. Isten ez velagnak eredetitöl fogua teremte ferfiat es azzonyallatot azert hogy egymast zeressek az testi gyenerösegert, mert ha minden ember zizeseget tartana, ez velag regen el töretett volna, de az tiztasag rea felel monduan, semmi fertelmetes be nem megyen menyorzagba, azert anneual inkab tiztaban elj, menyeuel nagyobban latod hogy az Istentöl neked adott idö hamar el mulik, hogy el ne vezz, de hogy menyorzagba meg koronaztassal Istentöl az tiztasagnak tartasaert. az harag azt mondya, ha mind bekeseggel el zenueded az rajtad tött buzzusagot tahat gyermeknek aleijtnak es sokkal többet teznek te rajtad, tegy azert rola, alj bozzut. az bekesseg rea felel es ezt mondya, melly igen sok bozzusagokat zenuedett te eretted az Jézus, mennye sok veresegeket, meg meueteseket, hagyapasokat, töuisk koronat kerezt fat, es te zegen naualyas egy iget nem törhetz es el nem viselhetz ö erette. az torkossag azt mondya, Ur Isten azert teremtett mindeneket, hogy ember ellyen velek, egyek igek es vigadyon. az zenuedetesseg azt mondya es rea felel monduan, jollehet hogy Isten mindeneket azert teremtett hogy ember ellyen velek es hogy meg ne hallyon ehel, de hogy etelbe italba az mertekletesseget felül ne halldya az zenuedetesseget elegeite meg.

   
hun bod 31. 2013.07.21. 13:02 
~ AND
igerag, mely jövendőidőt alkot, pl. rakand, toland, szurand, sirand, kelend, törend, viend
a latin foglalómódbeli jövőidőnek felel meg, mely bizonyos kötszóval áll viszonyban s föltételes tulajdonságu, miért is jelentőmódban a régiek igen ritkán éltek vele
"Valahová menendesz, menek, és valahol lakozandol, én is ott lakozom." Ruth. I. 16.
"Ha éneklend a trombita a városban." Amos. III. 6.
"Hányszor fölserkenendesz, elmédbe jussanak az áldott Istennek ajándoki." Cod. Serm. Sacr. S. Bern.

   
hun bod 30. 2013.07.21. 13:01 
álnok álnolkodik álnolkodat

vitetnek vala kedig más két álnokok ő vele, hogy megfeszejtetnének, tőletől álnokbakat. Müncheni codex 154. és 186. lapokon.
"melyeket ezek álnakól szerzettenek." Bécsi cod.
Krisztina legendában: álnak, álnakságos

álnolkodik vala ő neki - Müncheni codex

és álnalkodnak vala egyminden napon szorgalmatost őtet látniok - Bécsi cod

   
hun bod 29. 2013.07.21. 13:00 
ahít áhít

"Térdepelve éjt napot hosszában A remete ott ahítva tölt." Vörösmarty

"Mert úr ajéjtja ő szolgálatját." Müncheni codex.
"És kevánsága aithat." "És meglelé, mit aita." Katalin verses legendája.
"Testi gyönyörüségnek kevánságát ne aitsad." Régi magyar passio, Toldytól.

áhítat
"Tü atyátoknak akarjátok ajéjtatit tennetek." Müncheni codex.

   
hun bod 28. 2013.07.21. 12:59 
winkler-kódex
http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt06010401/2_0_2_pg_126.html

teged onnan kivete ez gyarlo velagba
és siralmnak völgyébe ö nagy haragjaba
te nagy bönös voltodeert baromhoz hasonla
hogy bönöd meg esmerned ez nyomorusagba

az utan menyorzagbool te read tekeente
latvan nagy nyavalyadat rajtad könyöröle
menyböl eerted le zalla az züznek mehebe
öltözeek zerelmedeert bizon emberseegbe

   

 (Listázva: : 77-28 )
Fordított sorrendben
 Következő 27 >>


 
FÓRUMOK
ELÉRÉSEK
POLGÁRI KÖR (FB)
FOTÓALBUMOK
REGISZTRÁCIÓ

15165/1361 | 13


Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó: 
 Átértékelő nyilatkozat

 ŐSMAGYAR NYELVEK
   A szkíta nyelv
   A hun nyelv
   Etruszk titkok
   Anyanyelvünk
   Napkelet vándoraitól
   Édes Erdély
   Ararát népe
   Perelő
   Szent erdeinkben
   Ősbuda
   hodu utu rea
   Ősbuda Várvédői
   Gyöngyösbokréta
   Perkupa
   Kisbíró
   Kaleidoszkóp
 FORUM HUNGARORUM

 GYÖNGYÖSI POLGÁRI KÖR (FB)
 
 
Tovább a megrendelő oldalára

 

Unsoft.hu


@ webmester

@ szerkesztő
 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTIONS

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.