Visszalépés a portál Főoldalára

Csak törpe nép felejthet õs nagyságot,
Csak elfajult kor hõs elõdöket,
A lelkes eljár õsei sírlakához,
S gyújt régi sírnál új szövétneket.

(Garay)

 

ómagyar << Előző 50(Listázva: : 27-1 )
Fordított sorrendben
 

hun bod 27. 2013.07.21. 12:46 
birk-kódex
http://mek.oszk.hu/05000/05077/html/
http://mek.oszk.hu/05000/05077/05077.pdf

http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt06010401/15_0_2_pg_346.html

ugy tartassanak hogy hamarab meg iogyolianak
...
mert am mit zememtelen teznek azonyallatok azzonyallatokon rutol pakkolua es iaczodua
(Módosította hun bod 2013.07.21. 14:48-kor)

   
hun bod 26. 2013.07.21. 12:09 
Úgy szólánok: Világnok kezdetüitűl fugva rochtonk ez nem lött vala, hogy szűz leány fiot szülhessen szűz ségnek tükere tisztán maradhassun és nékünk hirünk benne ne lejessen. Tudjuk, látjuk őz szűz leánynak, ki ülében tart csudáltus fiot, fürisztje, musja éteti, imleti, úgy hugy anya szilüttét; de ki légyen néki atyja, ozut nem tudhotjuk. Ez oz Isten, mint őt esmérjük, kit szeplő nem illethet; mert ha Isten ő nüm volna, ő benne bínüt lélhetnéink.
Ámen.

http://www.linguahungarica.cz/english/historical-texts.html
(Módosította hun bod 2013.07.21. 14:11-kor)

   
hun bod 25. 2013.07.16. 21:15 
könnyen meg utal mindeneket ki mindenkoron gondolja ö magat meg halandonak lennie Mert zemeknek kiuansaga meg utaltatik, mikoron vala ki gondollja ö magat illyen reuid idön mindeneket el hadnia Testnek kiuansaga meg utaltatik mikoron valaki gondolja hogy az ö teste reuid valo napon lezen fergekeknek etke. Eletnek keuelsege meg utaltatik mikoron vala ki ez ziueben gondolja hogy a ki mastan akar lennie felljebb valo egyebeknel tetettetik földbe mindeneknek labok ala.

   
hun bod 24. 2013.07.16. 20:53 
harmadzor az ördög leselkedik mi utannunk az utolso iteleten, mert ugy mond zent Agoston doctor, akkoron az ördög lezen ki monduan, es mi elönkbe hanyuan mindeneket mellyeket töttünk monduan, O igaz biro iteld ez embert enyimnek lennije az binert ki nem akara tied lennije az malaztnak miatta. Teneked engedetlen volt, de ennekem engedelmes. O melly igen zorosok leznek az karhoztaknak utai
felül lezen az haragos biro, alol az rettenetes pokol. iog felöl az vadalo binek, bal felöl zantalan ördögök, kinokra vonwan, belöl az lelki esmeret, lezen mardosuan es kiwel mind ez velag eguen. Akkoron mennek az iok az örök örömre. es az gonozok az örök kinra, Oh en Istenem vajha ezekbe vennek ezt a bines emberek

   
hun bod 23. 2013.07.16. 20:43 
masodzor az ördög leselkedik mi utannunk az mi halalunknak idejen, mert mikoron az lelek kizakad a testböl tahat akkoron nyolc fejedelm ördög katonajokkal egyetembe ielen leznek az leleknek ö ki menesenek kapuijan. Kik közzöl az het fö ördögök kereskednek zeretetessen az het fö halalos binekröl ha meg lelhetnek az lelkekben hogy ha kediglen nem lelhetik az fö halalos bineket, tahat az ö katonai zeretetest kereskednek az bineknek agazatirol kiknek miatta awagy csak purgatoriumra vonhatnajak ötet.
az nyolcadik ördög kediglen zeretetesen keresi az hitetlenseget: ki meg dögleti mind az egez kereztyenseget Es ha az leselkedeseket erizeteket eltauoztatandgya a lelek tahat meg koronaztatik Istentöl menyorzagnak bodogsaba.

   
hun bod 22. 2013.07.16. 20:23 
minek okaert sem ezik sem izik sem alozik, de mind ej nappa kerengi ez velagot lelkeket keresuen el karhoztatnija Es immar annyi zamtalan lelkeket vitt pokolba, hgy ha ki iöhetnenek, ez földnek zinet be tölthetnek mind az hewgijglen Es ez nem csoda, mert mikeppen Isten meg ielentette ugy mennek be pokolba a bines lelkek mikeppen az esö. demaga meg sem eleg önekije, de többet kiuan, es utannunk ballag ejjel nappal keresuen kit meg csalhatna, Azert monda zent Peter apostol. Atyamfiai iozanok legyetek es vigyazzatok mert az ti ellensegtek pokolbeli ördög mikeppen az reuo orozlan kereng: keresuen kit meg marhasson. kinek ellene alljatok hitben erössek leuen. Touabba ugy mond zenth Gergel doctor, hogy az ördög ez földet kerengi, nem lepes zerint, de mikeppen az lelek awagy zel röpösuen, es mindeneket meg hallja. mellyek mondattatnak es mindeneket meg lat. mellyek tetetnek, Demaga azokat mellyek az ziwbe forgattatnak, nem tudgya Mert ha aqz emberek gondolatot tudna, semmi iot nem hadna tennije, Touabba azon zent Gergel mondgya hogy Az gondolat akar melly fertelmes legyen, soha az lelket meg nem fertezheti, ha az okossag rea nem enged, Touabba ugy mond zent Amborus doctor Ördögöknek dolgok, minket gonozzal kinalnija, de mi dolgunk annak nem engednije.
Mert minezer ellene allunk, annezör ötet meg gyözzök. angyalokat meg vigaztalljuk, Istent tiztelljük, ki arra int minket hogy viaskodjunk, meg segeit hogy gyözzünk es meg eröseit hogy meg ne fogatkozzunk. Ezeket mondja zent Amborus doctor, ha kediglen ellene allasnak abrazattyak kerded imez, hogy minden binnek ellene, kivel kesert iozagos dolgot vess, hogy ha keuelseggel kesert, te meg alazzad magadat, ha torkossagnak miatta kesert, tahat zenuettesseg meg magad böjtel, ha kedig bujasaggal kesert, te tarcs tiztasagra magadat, hogy ha ez velagi örömmel, awagy hiw dicsöseggel kesert, siralmnak miatta allj ellene. ha ezenkeppen viuandaz ö vele, ötet meg gyözöd es meny orzagot vezed, holott Istentöl meg koronaztatol, Mert ugy mond zent Iob, Vitezkedes embernek elete ez földön, mert eröuel vezik menyorzagot, nem tunyan resten.
(Módosította hun bod 2013.07.16. 22:27-kor)

   
hun bod 21. 2013.07.15. 19:09 
Embernek harmad ellensege az ördög. ki ellenkedik mi velünk, es utannunk leselkedik harom idöbe. Elözer, ez ielen valo velagnak eletibe, masodzer ez velagbol ki menesnek idejen. harmadzer az utolso iteleten Mondam hogy elözer az ördög leselkedik ember utan ez velagnak eleteben, kilön kilön keserteteknek miatta hogy ötet meg gyözhesse es menyorzagba fel ne erezze, honnan ő esett ala, dehogy ötet karhoztassa es pokolra vigye, holott örökköl örökke ö vele kinzattassek, Es meglen az ördög lattya embernek ö testet elnie. bator öztöuer legyen es soha nem keduelkedik benne hogy meg nem nezhetneje az lelket, Mert sem aranyat, seezöstöt, sem ez velagi morhat keres, hanem csak az lelköt. Azert vagyon iruan Mojses p_phetanak első könyuenek tizen negyed reszeben hogy egy idöben, iöue ördög Istennek eleiben es monda. Adgyad ennekem embernek ö lelkeket, es ez velagi morha mind tied legyen. Mert mikeppen az solyom madar azert üzi az kis madarat hogy kiuannya az ö ziuet meg ennyje, ezenkeppen az ördög azert haborgattya az embert hogy kiuannya ö lelket el karhoztatnyja az nagy iregysegnek miatta, kit az vall emberhez, azert hogy ö oda megyen, honnan ö ala esett.

   
hun bod 20. 2013.07.15. 18:11 
mezen foga nyalakodnia. es azon közbe, az ket eger el raga az bokornak gyökeret, es az kigyok meg marak az ö labait, es esek az sarkannak torkaba, Jelek zerent az unicornis vad az halal. ki embert üzi mendenha, es kiuannia ötet meg marnija. Az verem ez velag. ki minden gonozokkal rakua. Az bokor embernek elete, kit az ket eger, fejer es fekete meg emezt. azaz ragja az nap es az ej. Az negy kigyo fö kediglen az negy eltetö allat, mint tudnia illik, egy föld. mas viz. harmad tűz. negyed egy kikböl embernek teste zereztetett. Az sarkan kedig pokolnak zaja, ki mindent kiuan meg marnija. Az mez kediglen ez velagnak hazug gyönyörösege. ki miatt ember meg csalattatik es örökköl el karhozik.
(Módosította hun bod 2013.07.15. 20:51-kor)

   
hun bod 19. 2013.07.07. 14:32 
1307

hertelen valo

hirtelen hertelen
hergel. hörgés. hirig.
harag.

hork.

http://laudator.blog.hu/2011/08/07/czedulatska
http://www.studiolum.com/wang/spanish/covarrubias/calepinus-schedula.jpg

   
hun bod 18. 2013.06.26. 02:17 
valland
ragadand felemelend mondand 258 fogadangya leszállandnak 183 megolvasand élendesz
tékozlat
foszlat
patvart szenvedőket ő rejtekiben s nem tuttanak igazat tenni

--
háborolat hadakozat nyájaskodat öldöklet ölelet (ölelés) örvendezet paráználkodat
hajazat tető

megtöredelmeztetik s megkörnyékeztetik a föld s levontatik te belőlled te erősséged
s elragattatnak te házaid miként ha a pásztor elragadand oroszlánnak szajából két szarakat avagy fülnek végett.

180
onszollak nyugoggyal meg
megfogyatkoztattyátok

nem ékesöltetik meg
220
megállaptanak = megállnak
megmézeiteleneitetted
kedeg örülök

410
patvaroztanak
megtörétettél
puszteitattonk
megfordoland

231
lakoziatok aboltal ékeseitetett házakban
vessétek ti sziveteket ti utaitokra
sokat vettetek s keveset hoztatok be
öttetek s meg elegéttetek meg
ijottatok s nem részegöltetek meg
magatokat befedeztetek s nem hevöltetek meg
ki arokat gyűjtött eresztette azokat a szakadot sakba
ezt mongya seregeknek Ura Istene
vessétek ti sziveteket ti utaitokra
mennyetek fel a hegyre hozzatok fákat s rakjátok meg a házat
s foganatos leszen énnekem s megdicsövöltetem
úgy mond Úr néztetek a többre s ime kevesebb lött:
s behoztátoka házba s kifuvallottam azt

   
hun bod 17. 2013.06.24. 22:27 
O azert ember ugy keressed keduet testednek, hogy lelkedet el ne karhoztassad miatta. touabba ezedbe vegyed hogy az bines emberrel ö halanak idejen harmak oztoznak. tudnia illik sereg ördög es ez velag. ki mind ugy zereti az ö rezet hogy az ket rezen nem adnaja mert az fereg ugy zereti a testet hogy nem adna sem az lelken, sem az morhan mert iol lakik vele. es az ördög ugy zereti az lelket hogy nem adna sem a testen sem a morhan mert örökköl gyötri azt pokolba. es ez velag azaz az ö rokoni avagy egyeb emberek ugy zeretik ez velagi morhat, hogy semmit nem gondolnak az ö testeuel, sem kedig len igen zorgalmatosok az ö lelkeuel, de keresik az ö morhajat es fel tombollyak. es ezenkeppem lezen mindennek ki halalos binbe hal meg, tudnya illik, az ö teste adatik feregnek. az ö lelke ördögnek. es az ö morhaja ez velagi embereknek. o azert bines ember ved ezedbe ezeket, hogy el ne vezesd testedet, lelkedet es mindeneket mellyeket vallaz avagy meg valhac, mikeppen vezte az kazdag devlses ki mind azokbol kiket itt ez velagon bir vala egy cseppenet vizet nem nyerhet vala az mas velagon, mikeppen urunk Jesus monda azt zent euangeliumba, de mind örökköl örökké kinzattatik pokolba es ott sirattya magat.
pelda rola. vala ket atyafiu, egyik bölcs vala, masik bolond vala. kik mikoron mezze földe el budostanak volna ö honnyoktul, es akarnanak haza ternyiök, es iöttenek volna egy helre holott kettöztetneek az ut, latanak irast ott ki azt mondja vala, hogy az iob kezre valo ut iollehet hogy zoros darabos es kemen de maga batorsagos, de az bal kezre valo ut iollehet hogy zeles es gyeneröseges, de maga toluajokkal rakua. az bölcs azert akara mennije az iob kezre valo uton, de az ö bolond attyafianak keremesenek miatta, meggyöztetuen, mene az bal kezre valo uton. meg fogattatanak kediglen az toluajoktul, es meg sebhettetenek es meg foztatanak, es vettetenek egy mel verembe ki rakua vala kigyoual bekaual es sarkanyokkal hogy azok elnejek meg öket az ö mardosasoknak miatta. melly atyafiak mikoron az verembe igen sirnanak lata az bölcs hogy az kigyok akarnajak ötet meg marnia, siruan es atkozuan ö attyafiat, mondja vala, oh atkozott atyamfia iob volna ha soha nem esmertelek volna meg, mert teneked engeduen meg gyöztetem, es im en mind te veled egyetembe el vezek keserseges zernyö halallal. felele az bolond es monda neki söt inkab te legy atkozott, mert mikoron te böl volnal meg zabadejthattal vona mind engemet mindtemen magadat, de miert ennekem bolondnak engedel, ime egyetembe el vezünk. ezekeppen lezen pokolba, holott örök sirassal az lelek test ellen. es a test lelek ellen zugodnak morgodnak, hogy egyetembe estenek az toluajok közze azaz ördögök közze. es a kigyoknak mardasi közze. azaz pokolbeli kinokba. azert hogy a lelek midön volna okossagos meg gyöztetett es meg csalatott a testnek ö bolondsagos kiztetesenek miatta, o azert binos ember mit fekez binokben. ezedbe vegyed ez vezedelmeket es otalmazzad magadat ö tölök. mert ha vala minye eztendök el mulnak vege volna, meges iol volna, de soha vege nem lezen, iaj azer neked, mert el vezz iaj mert testedbe gyötrettetel iaj mert minden iokat el veztez iaj mert menyorzagbol ki rekeztetel es minden gonozba esel örökköl örökke, oh en Istenem ha ezt ezekbe tartanak ez velagi emberek, bizonyaba könnyen meg otalmaznak magokat bintöl
(Módosította hun bod 2013.06.25. 00:30-kor)

   
hun bod 16. 2013.06.24. 22:22 
touabba mikeppen az ur veri az ö zolgajat azert hogy iova legyen, es mikeppen az ember ö ellenseget mikoron meg gyözi, ugy gyötri meg hogy touabba ö ellene fel ne tamadjon es ötet meg ne ölje, ezenkeppen kell minekünk es tennije a mi testünkel. mert ugy mond zent Bernald. az mi testünk hazunk beli ellenseg, ki igyekezik minket meg ölnije, soha nincsen nagyob ellensege embernek es gonozb mint az ö teste, mert ember ö ellensegenek ellene otalmra valo mesterseget lel, de az ö teste ellen nem lel egyebet, hanem csak zenuedetessegeket, es meneuel inkab ember kedvet keresi ö testenek, meg tagietvan nekie az ö okossaganak zabolajat, anneval inkab iar az lelek ellen. es hasonlatos a test a kouer lohoz, kinek mikoron meg ereztetik zabolaja nem gondol aval ki rajta il. bator kiraly fiu legyen es hogy meg serzik de felzökuen rugvan mind az földhöz veri, ezenkeppen vagyon a teströl ki gyenyeröseggel tartatik, kinek mikoron megzalaztyak az okossagnak zabolajat nem gondol az lelekröl, ki Istennek kepere vagyon teremtetuen, iollehet hogy ö vele egyetembe el karhozik, de mindenkoron felzök az ö gonoz kiuansaginak miatta, kiröl oluastatik illyen pelda. vala egy kiraly, kinek vala egy zep kerte, mely kertet ö ada öriznije ket embernek kik közzöl eggyik vak vala, masik benna. kik mikoron meg akarnak orozni az kertnek gymölcset, nem tehetik vala, mert az santa fel nem igazulhat vala, hogy fel erneje az magas fan az zep gyimölcset, az vak kediglen nem latya vala. tanacsot tartanak, es az santa a vaknak. vegy fel engem valladra es en el igazgatlak melly fa ala menny. en le zaggatom az zep gyimölcset, es veled közlöm. mellyet mikoron meg tettek volna, eliöue az kiraly es meg lata a kart kit tettenek vala az gyimölcsben. kerdezni foga ököt, de ök meg mentik vala magokat, az vak aval hogy nem latna, es az santa hogy nem iarhatna. de az kiraly ö alnoksagokat meg esmeruen, mindkettöt halalra itele. ezenkeppen vagyon az lelekröl. ki vezerli a testet az gonozsagnak tetemenyere. mely gonozsagokat sem az test az lelek nekül, sem az lelek az test nekül nem tehetne.

   
hun bod 15. 2013.06.24. 22:19 
masod ellensege embernek a test, ki mindenkoron ellenkedik a lelek ellen, ki Istennek kepe, de ez melle tudnija kell, hogy emberbe ket allat vagyon lelek es test, es ez kettö mindenkoron egy massal viv. es ö közzölök mindenik vonza az okossagot az ö kiuansagara egymas ellen. es miert az lelek nemes allat Istennek kepere teremtetett, minden iokat kiuan. de miert a test hituansagos allatbol zereztett az földböl, mindenha gonozokat kiuan, kik leleknek karhozattyara vannak. azert mondja zent Pal, atyamfiai lelek zerent iarjatok, es az testnek kiuansagat ne tegyetek, mert a test lelek ellen kiuan. es a lelek test ellen. mert ha test zerent elendetek, meghaltok. ha kediglen lelek zerent a testi dolgokat megölitek, tahat eltek, mert valakik lelek zerent elnek, azok Istennek fiai, kik kediglen test zerent elnek, azok ördögnek fiai, ezt monda zent Pal, Mojses prophetanak Isten illy parancsolatot adott volt, hogy mikoron ket ember ezue vezne es eggyik a masikat meg itne köuel avagy ököllel, ha meg nem halna az ember de palczan iarna, tahat az ki megitette, fizetneje meg az oruosnak az kölcseget, miert meg gyogejtotta. lelek zerent az ket hasonlo az test es az lelek, ki mindenha egyve vivnak es gyakorta a test meg iti a lelket gonoz mielkedettel meg öközi avagy ketsegben valo esesnek köueiuel, mely lelek meglen meg nem holt, az örök tiznek halalaual, iol lehet hogy meg holt az binnek halalaual. de meg gyogyolhat, ha tamazkodik Iesus kereztfajanak ö palczajara, es ezenkeppen iarand, az örök eletre az isteni irgalmassagnak remensege miatt. azert igazsag azt adja, hogy a test fizette meg az kölcseget, az leleknek meg vigaztalasaert. kemen penitencia tartasnak miatta. azert ugy mond zent Bernald. ha akarz penitenciat tartanija meg kell a te testedet tagadnija, gyötörnije es enhejtenije es tennenmagadat itelnije, hogy be ne essel az elö Istennek kezebe. mert mikeppen az hideg lelö korsagbeli ember mindenkoron hideg vizet kiuan innija, ki igen art nekije, ezenkeppen a binnel meg dögletett test kiuannya mendenha, mi a leleknek art. de ugy mond zent Bernald, hogy ugy kell embernek tartanija az ö testet, mikeppen az oruos tartya a kort, melly oruos sokakat ad az kornak, mellyeket ö nem akarna vennije hozzaja es sokakat meg tilt ö töle, mellyeket ö kiuannaja.

   
hun bod 14. 2013.06.19. 21:35 
ötöd okaert ez velag eltauoztatando, mert alhatatlan es hazug. mert sokakat iger, de keveseket ad. mert neha iger hozzu eletet, neha kazdagsagokat, es tiztessegeket. neha batorsagokat, de maga hazud, mert gyakorta felelmet es banatot hoz, azert monda bölcs, meuetsiget alejtottam teuelgesnek, es hevsagnak, es örömnek mondek, mit csalardkodol hejaba, mert meltan ez velag hasonlattatik az csalard barathoz, ki ö barattyanak zemebe zepen zol, de hatul vermet as ö alaja. azert erröl illyen pelda oluastatik, vala egy vitez. ki annjra atta vala ö magat ez velagi eletnek, hogy Istenröl semmit nem gondolkdik vala. de mind ö erejet ez velagi heusagra költi vala, ki egyzer isteni ihletnek miatta, kezde ö magaba gondolkodnija, hogy kicsoda volna ez velag es minemö volna, kinek illyen nagy buzgosaggal ö zolgalna, es mikoron ezt gondolnaja az vitez, ime ielenek ö neki egy zepsegö azzonyallat, ki monda az viteznek. mit gondolkodol en rolam, en vagyok ez velag, kinek illyen nagy buzgosaggal es zeretettel zolgalz. kire tekentuen az vitez monda. immar nem banom, hogy illyen zep azzonyallatnak zolgaltam, kinek monda az azzonyallat, immar lattal engem arczul, delas hatul es, es mikoron hattal fordult volna hozzaja, lata az vitez ö benne kilemb kilemb kinoknak nemit, tudnija illek, zennek, hidegnek, bidossegnek, es kigyoknak kinnyat. kit latuan az vitez, földre le esek es monda. iaj.iaj atkozott velag, mely igen sokakat csalz te meg. kinek monda az azzonyallat. a velag. en mindeneknek zepen mutatom magama, hogy meg csalhatnam, de bizonyaba mind en zolgaimat, kik engem el nem hadnak, ez kinokkal ajandekozom meg vegre. ezeket meg monduan, el enezek elöle. annak okaert minden ezebe vegye magat ez mondot igeken, mely nagy csalardsag legyen ez velagi eletbe. azert monda bölcs Salamon. ki mezet visel ö zavaba, es engemet meg akar fualtatnia, az ö baratsagat, nem akarom lennije, en tarsim közzöl valot.

   
hun bod 13. 2013.06.19. 21:34 
negyedzer kell embernek ez velagot eltauoztatnia, mert ellenkedeseket vet Isten között es ember között, mikeppen zent Iakab apostol tezen erröl tanobizonysagot monduan, valaki akarand lenni ez velagnak barattya Istennek lezen ellensege. nagy bolondsag embernek zeretnije azt, kinek miatta nyeri az örök gyülöseget, azt vallania kinek miatta elhaggya az örök bodogsagot, azt köuetnie ki vizen az örök kinra. es mindezt tezi ez velagi elet, erröl ugy mond urunk Iesus ö maga. mit haznal embernek, ha mind ez egezz velagot meg nyerne, az ö leket kedig karhoztatnaja. ime ha ezerzer valo ezer velagokat vallanad, ha ez velagi gonoz eletedbe mulz ki ez velagbol, teredelmesseg nekül es gyonas nekül, nemde, meg engezteltnek e ezek teged Istennek, bizonyaba nem, iaj azert ez fele embereknek, kik keues es kisded gyenerösegert ö ziueket es minden kiuansagokat örökköl egyetembe költik el, ez velagi eletert, aleituan hogy ne legyen nagyob öröm, mint ez ielen valo velagnak ö vigasaga. azerz ez illyetenek hasonlatosok az vakandakhoz ki nem hizen egyeb kincset lennie, mint az földet turnia es benne lakoznia. de maga egyeb kincsek vannak mellyeket ök nem tudnak. erröl ily pelda oluastatik. vala egy kiral, ki harom orzagot bir vala, de meg es többet akar vala birnia. törtenek hogy meg korula, ki ketsegben eluen ö eleterol, parancsola, hogy harom smg gyolcsot kötnenek ö kopjajara, es viselnejet varasrol varasra, uczakon kajaltuan kiral zauat, es monduan, en harom orzagnak valek fejedelme, kikkel megnem elegedem, de többet kiuanok vala alejtuan hogy ne legyen nagyobb öröm mint kincset gyejtenje es orzagokat birnija. mastan kediglen meg elegettem harom sing földel es harom sing vazonnal, kiuel be fedezem en telhetetlen zemeimet, ezenkeppen bizonyaba lezen mindenekröl, kik ez velagi marhaba telhetetlenek, elözer ö telhetetlen zemeket be rekezti az heusag de meg nyittatnak az kinokban, holott öket az ö gonoz kazdagsagi nem segejtik, de nagyobban gyettrettetnek, mikeppen zent Janos irja, Isten mondasa, meneuel nagyob dicsösegbe es gyenerösegbe volt, anneual nagyobb siralmat es kint adjatok ö neki.

   
hun bod 12. 2013.06.19. 21:33 
harmad okert ez ielen valo velag eltauoztatando, mert tellyes gonozsaggal es vezedelmel. mikent zent Janos tezen erröl tanobizonysagot monduan, minden mi ez velagon vagyon, avagy hogy testi kiuansag azaz paraznasag, avagy zemnek kiuansaga, azaz fesvenseg avagy eletnek keuelsege. azert ez bineknek miatta minden velag gonozban vettetett, azaz ördögnek hatalma alaja, mert valaki ez harmakat köueti, ördögnek hatalma vagyon ö rajta, mert ugy ir zent Janos latasarol zerzett könyueben. iaj, iaj, iaj ez földön valo embereknek, iaj ez paraznaknak, iaj az fösvenyeknek, iaj az keuelyeknek, ha kedig akarod ez harmakat eltauoztatnod, fussad el velagot es az bineket, mert ugy mond zent Dauid az soltar könyueben, feledjed el az te nepedet, es az te atyadnak hazat, zent Amborus magyarazvan ezt ugy mond, az ember földi elö nepet ki el haggya ö binet, es az földi elö atyanak hazat, ki ez velagnak hamis kazdagsagat meg utallya, kiknek miatta ötet ördög tartya foguan, es meltan tartya ötet foguan mert mikeppen az fogoly soha sem teheti azt ammit akarna tennie, mert mikoron akarnaja magat meg alaznia, ez velag tezi ötet keuelkednie, es mikoron akarnaja kiuannja az mennyeieket, es velag vonza ötet az ö kiuansagara, es ezenkeppen a gyarlo embert, az ö csalardsaginak miatta mindenha vonza a kinokra. azert oluastatik pelda hogy egyzer Isten ez harom bineker, keuelsegert, fösuensegert es paraznasagert, akara mind ez velagot el veztenie, ereztuen ö reaja harom tüzes lancsakat ö haragjaban, es ezt meg latuan az ö kegyes annya. ziz Maria, terdre esek ö zent fia elött, es ezt monda, kerlek en zeretö fiam, hogy ne tegyed ezt, de emlekezzel meg az te edessedes bezededröl holott azt mondad, nem akarom az binesnek halalat, de hogy inkabb eljen azt akarom, kerlek hogy ne haragodjek az tehertelenseged mind az egy közönseges velagra, mert vannak ennekem zolgaim predikatorok, kik meg feddik ez velagot. es ezen keppen meg engezteltetek úr Isten hogy nem vezte ek ez velagot.
(Módosította hun bod 2013.06.19. 23:33-kor)

   
hun bod 11. 2013.06.19. 21:32 
mikeppen zent Gergel joktor (?) mondja, ki ez velagi marhat zereti, avagy akarja avagy nem akarja, felelmnek es banatnak kinnyaban esik. mert meglen ember ez velagban eel, soha meg nem esmerheti ö magat nyilvan, ha nem csak ö halalanak idejen. akkoron mindenek nyilvan leznek az okossagnak zemei elött avagy iok avagy gonozok, azert pelda olvastatik azesv tiles (?) nemö pogan bölcsesegeröl, ki mikoron iutott volna halalara, keret ötet az ö tanejtuanyi hogy mondana nekik valami io tanosagot. ki felelven monda, mezejtelen iöttem ez velagra, nagy banattal eltem, es nagy keseröseggel megyek ki belöle, es nem tudom, hol lezen zallasom. halalom. azert mondja bölcs Salamon. nem tudja ember ö veget, de mikeppen az hal meg fogattatik az horognak miatta, ezen keppen az ember az gonoz idönek miatta.
masod okert el tauoztatando ez velag mert semmi nyugodalm nincsen ö benne, de zenetlen valo munka es banat es keseröseg, azert monda bölcs Salamon. Embernek kesen segi es napi tellyesek nyomorusaggal es nyavalyakkal es ejel sem nyugodalmas ö elmeiben, es bizonyaban ez mind lezen az mi engedetlensegünknek gonozsagaert, mert ugy mond Isidorus dottor, ha ember paradicsomba artatlanul elt volna, sem az zen egethetne meg ötet, sem az viz merejthetneje meg, sem az egnek tauol volna fojtanaja meg, sem mindenek, mellyek artnak embernek arthatnanak ö neki, de az engedetlensegnek binenek utanna köuetkezenek het fogyatkozasok, tudnija illik, ehsek, zomijusag, hidegseg, heuseg, munka, fajdalm es korsag es sok egyeb nyavalyak, kiktöl meg nem zabadul meglen ez velagban eel. mikeppen zen iob tezen errül tanobizonsagot monduan. ember ki azzonyalattul ziletik, reuid ideiglen el ez velagban, es sok gyarlosagokkal telik be. es meltan mondja ezt, mert emberi elme, mindenkoron kezzebb az gonozra, hogy nem az iora. mikeppen erröl ir zent Mojses propheta monduan, emberi zivnek erzekensege es gondolattya, mindenha kezz az gonozra, ö ifjusagatul fogva. es minek okaert illyen alhatatlansag vagyon ez vagyon, azert kell embernek ö töle futnija, es ötet el tauoztanija

   
hun bod 10. 2013.06.18. 16:29 
Embernek harom fő ellensege vagyon, kikkel ejel nappal kel vivnia mindholtaiglan. kiket ha meg gyözendi menyorzagot vezi. ha kediglen ö tölök meg gyöztetik, pokolban lezen hele. első ellenseg, ez velag. masod. test. harmad erdeng.
embernek elsö ellensege ez velag. ki zinetlen minket meg csal es el hitet, azert mondja zent Janus, ne akarjatok zeretnie ez velagot sem azokat mellyek ez velagban vannak. ki kediglen zereti ez velagot, nincsen atya Istennek zereti öbenne, kell azert mi nekünk ez velagot el tauoztatnunk sok okert. elsö okert, mert ö benne zenetlen valo felelm vagyon. masod okert mert semmi nyugodalm öbenne nincsen. harmad okert mert teljes gonozsaggal. negyed okert, mert ellenködest zerez Isten között es ember között. ötöd okert, mert alhatatlan es hazug. hatod okert, minekünk kell velagot el tauoztatnunk mert meg vakeittya embernek okossagat. mondom hogy elözer kell minekünk ez velagot el tauoztatnunk es ötöle magunkat meg otalmaznunk, az felelmert, mert öbenne zenetlen valo felelm vagyon. mikeppen ir erröl bölcs monduan, lezen az te eleted felelmes, te eleted mikent ha elötted egy zör avagy haj zalon ketnenek egy golobist fel minden nappa es ne higy az te eletednek. regjel az monjad vallyon ki adja en nekem az esti idöt, es estve azt mondjad, vallyon ki aad nekem az regjeli idöt ernem. az te ziuednek felelmeert mondjad azt. mely felelmnek miatta rettekz. es meltan tezed ezt, mert meglen ez velagba vagy nem tudod meglen vagy. es minemö halallal kell meg halnod, es mely helen, es nem tudod ha Istennek zeretetire vagy melto. avagy ö haragjara. es nem tudod ha idvezelz avagy karhozol. ez velagnak gyakorlatos alhatatlansagiert kikhez ember ragazkodik az binnek miatta. mert gyakorta az madar etket keresven, tözben esik, avagy az hal alejtvan etket hasaba vonzija az horgot. ezenkeppen ember, ez velagban aleijtya igazan viselnie eletet, ez velagi marhat keresven, de mikoron halalara iut akkoron lattya, hogy nem keresett maganak eletet, de halalt.

   
hun bod 9. 2013.06.15. 12:23 
hatod okert el tavoztatando ez ielen valo velag emberektöl. mert meg vakeitya embernek okossagat, hogy nem esmerheti azokat, mellyek neki idvessegere volnanak es vegre vizi öket pokolnak örök kinnyara. mikeppen nyilvuan vagyon sokakban ez velagot zeretökben, kik meg vakoluan ö ezöket es idöeket heivsagban költik el. kik közzöl nemellyek Istentöl. nekik meg ielent malaztnak miatta meg esmertek ö bolondsagokat, mikeppen irja bölcs Salamon ö kepekben monduan mit haznalt minekünk ez velagi eletnek bensege, droagy(?) mit adott minekünk ez velagi kazdagsagoknak maga hanyasa. el multanak mindenek mikeppen az arnek es mikeppen az hajo folyo vizen elmenven semmi nyomot nem hagy. meg faradoztonk. azert az alnoksagnak es vezedelemnek utan es iartunk nehez utakon, urnak kediglen utat meg nem esmertiok. pelda mert ez velag ollyan mikeppen az madara, ki az madaraknak zepen enekeuen, kezereiti öket be mennije az tözbe avagy az enyöbe mely madarakat mikoron meg fogja a madaraz rettenetesen meg öldösi öket, ezenkeppen vagyon ez velagrol. ki ez velagi marhakat edesekke tezi, de az kint meg nem mutattya, kit erdemlene ö erettek, ime azert mely kegyetlen ellensege embereknek ez velag. de bizonyaba ezt meg nem gyözheti ember egyebbel ha nem csak az alazatossaggal. errol illyen pelda oluastatik, az velag biro nagy Alexanderrol, ki mikoron kiudette volna köuetit paradicsomhoz kezduen ha oda mehetne, felelenek az köuetnek paradicsombol hogy senki oda nem mehetne, hanem csak alazatossaggal, es egy ven paradicsombol ki iguen ada az köuetnek egy köuet ki vala emberi zemnek hasonlatossagara hogy vineek ö uroknak mely köuet mikoron el vétte volna Alexander mutata azt egy bölcsnek hogy öneki meg mondana az könek iozagat mely bölcs mikoron vetette volna az köuet mertekre ot igen nehez lön hogy valamit teznek vala ellene mindent meg nyom vala. vegezetre az bölcs egy kis ruhatykaba takara az köuet es tön ellene egy penzt ki ottan meg nyoma az köuet. touabba teuen egy tolzalat ellene az es leg ottan meg nyoma. mikoron ezen csodalkodnek Alexander es az ö vitezi, monda a bölcs, ö velag biro fejedelem ez könek termezeti meltan tegedet illeti, mert minden orzagok, tartomanyok, varasok, videkek, varak nem elegek teneked meg es többet nyom es kiuan a te elmed es ziued, de mikoron fedeztetik az te tested es te zined az koporsoba, akkoron töbet haznal egy fillyer avagy egy penz avagy egy tolzal mert ember ezeknek haznalattyat vezi, de a te tested semmit nem haznal, hanem csak bidosseg es rothatatossag, o ember azert emlekezzel meg a te halalodrol es örökköl nem vetkezel. gondollyad meg holott vannak az kiralyok, iobbagyok, hercegek nemessek, kik ennek elötte voltanak, aranyat, ezöstöt es egyeb marhakat gyöjtöttenek ettenek ittanak vigattanak es halalos binben multanak ki ez velagbol es örök pokolra mentenek, azert zeretö atyamfiai, io hugaim ezetekbe vegyetek magatokat, es ugy ellyetek ez velagon, hogy az iozagos dolgok le nyomadjak az gonozokat. es köuessetek az Iesust, ki mennyei kiraly leuen meg alaza magat, emberre lön mi erettönk binesekert es nagy zegenyseget tarta ez velagon. nekünk pelldat aduan hogy mi es meg utalnok ez velagot, mert ki ez velagot az pookhoz ki mind egy nappa elmukalkodik, ki von za belit es halot köt benne, hogy legyet avagy zunyogot fogna. ki nel elne. elig egy dongo legy es mind el zagattya, ezenkeppen ember ez velagi morhat egy nappa keresi, elig az halal es mind el vezi ö töle.

   
hun bod 8. 2013.06.15. 07:17 
alazatos zerzetöst hasonlom a meg holt testhöz, vegyek fel a meg hol testöt, es valahoua akarod tegyed oda ötet, azt latod hogy semmit ellenöd nem zool az fel vetelröl, es semmit nem morgodik azon hogy houa ütet tezöd, ha ütet fel tezöd az zegbe ü onnet ala neez. es ha ütet öltözteted barsomba, es gyöngel fizöt ruhaba azt latod hogy ö inkab meg heruad ... azon meg zokot alazatossagba meg marad es menevel inkab tiztöltetik, anneual inkab magat meltatlannak aleitya. es iteli.

   
hun bod 7. 2013.06.15. 07:16 
tanoliad küvetned az ü kegyelmessegüket. kegyessegüket. bekesseg tartassokat. es ü nagy zeledsegüket auagy eggyügyüsegüket. zentsegnek megyed regulaia al. zivnek es gondolatnak tizta es zent keuansagaban. az az. hogy semmi földiekre ne igyekeziek. semmi testieket ne kevanyon. hol az ö zive meg zepplösölne. az ü zerelmekkel.

   
hun bod 6. 2013.06.14. 22:05 
tudod e te embereknek gondolattyát vagy nem felele az ördög. nem tudom, hanem csak azokat tudom, mellyeket kilsö tetemennek(?) miatta avagy zolasnak miatta, vehetek ezembe. mas dolgot kerde ötöle asszonyunk ziz Maria monduan. Mondjad meg ennekem te ördög. minemő allat az aki eltörölheti az irast a te könyuedböl. felele az ördög. semmi azt elnem törölheti hanem csak tudnia illik Isteni zeretet valaki az isteni zeretet vallandja ö zivebe akar melly nagy bines legyen, legottan kifaragtatik az en könyuemböl. harmad dolgot kerde az bodog ziz Maria az ördögtöl monduan, mondjad meg ennekem te zegeny ördög. vagyon olly fertelmes bines, es annera elzakatt en fiamtol, hogy nem terhetne bocsanatra meglen el ez velagba, felel az ördög monduan. nincsen oly fertelmes bines, ki meg nem terhet, ha akarandja, mert akar melly nagy bines legyen, ha el valtoztatttya, az ö gonoz akarattyat, es ö eleibe vezi az isteni zeretetet, menyi ördög vagyon mindaz sem tarthatnaja meg

   
hun bod 5. 2013.06.14. 21:38 
binökröl menekedesek nincsen
arvara toldultok es ti barattokot el döltenetek incselkettek

zűnnyetek meg gonozokat tennetek
tanollyatok iot tennetek


valcsagonknak iutalma
ürüidet örizied
fige fak bomboztak
ezer iga ökri

gyötretet
gyalkossag
zöndöles
haborosag

gonozb
zepbbek
galaad

pögdösni
tibeljgyönk

haland
zolgaland
tendi
taneitand
seitend
izetlenöle nd
fogadand
követendez
leiend
(Módosította hun bod 2013.06.14. 23:39-kor)

   
hun bod 4. 2013.06.14. 21:13 
embersegent mondom ti testeteknek erötlenseert mert mikent vettitek ti tagtokot zolgalni fertezetnek. es ektelensegnek ektelensegere: ugyan mostan es vessetek ti tagtokot zolgalni igassagnak zentsegre:
mert holot binnek zolgai voltatok: igassagnak zabadi valatok.
mely gyömölcsötök volt azert tahat ü bennek. kikben imar zegenkettek: mert azoknak vegek halal
imar kedeg bintöl meg zabadolvan. Istennek löttetek zolgai. gyömölcsötök vagyon ti zentsegtekben. vegetek kedeg örök elettek:
mert binnek iargalasa halal. Isten malaztyanak kedeg iargalasa örök elet mi uronk Iesus Cristosban

   
hun bod 3. 2013.06.14. 21:11 
nem de en lelkem Istennek alaia vetet lezen e
mert en idvösségem ü töle mer ü en Istenem: es en idvözitöm engem fogado többe nem indulok
mig toldultok emberre tü mind öltök ment ala hailot falnak: es meg hagyot hasadeknak
de maga bizony en iutalmamot, el hagynia gondolak: zomehsagba futek : zaiokkal aldnak vala es ü zivökkel atkoznak vala
de maga bizony en lelkem Istennek alaia vetet legyen mert en türesem ü töle
mert ű en Istenem es idvözitöm en segedelmem: ki nem mulom
en idvössegem es en dicsösegem Istenbe. en segedsegemnek Istene : es en remensegem Istene vagyon
nepnek minden gyülekezese. ü benne remenkegyetek: tü ziveteket össetek ki ü elötte : Isten öröke mi segedelmönk
de maga bizony embereknek fiai hivok : embereknek fiai mertekekbe hazugok hogy ük hisagbol : önön magokot megcsaljak
hamossagba ne remenykegyetek: es ragadozast
ne kivannyatok: kazdagsagok ha felötte bivöltek ziveteket ne vessetek raia
Isten zola edcer: kettöt azt hallam : hatalm Istene
es uram irgalm te neked: mert kinek mind önön mivelkedetekent fizecz

   
hun bod 2. 2013.06.14. 21:08 
kik gyűlösségben valljátok a jót s szeretitek a gonoszt
kik erővel élvezitek ő bőrüket ő rolluk s ő husukat ő csontukrol
kik megötték én népemnek husát s ő bőrét
annak felette lehuzták s ő tetemüket megszegdelték s rémekekbe vagdalták
miként födőben s monnal hust fazeknak közepibe
tahat üvöltnék Úrhoz s nem hallgattya meg őket s elrejti ő orcáját őtőllük
az időben miként álnokul művelkettenek ő lelémesekben

kik el hitetik én népemet kik megmarják ő fogukkal s békességet prédikálnak
és ha nem adand ő szájukba hadat szentelnek őrejáiok
azért a látásért ej lészen őnekik s setétség a varázsolásért
a nap elnyugoszik megsetétül őrejáiok nap
és meg gyaláztatnak a nézők mind befedik ő szemelüket

   
hun bod 1. 2013.06.14. 21:07 
o bodogh es vigassagos nagysagh minemő soha ez vilagon nem hallottatoth
ezekhez kepesth minden ez vilagi szepsegek és vigasagok: nyavalyasagoknak és keserüsegeknek lattatnanak

az te sötetsegith lesznek mikent az del zin: es leszh mint az mulato kert: es mikenth élő kút fő: kinek el nem fogynak vizei
az bünöknek kötelleit elzaggattyah
az sötethsegeketh eltavaztattyah
pokolnak tüzeth megoltyah

Könyvecske a szent apostoloknak méltóságáról 1521


Félelemben zolgaljatok Úrnak: és rezketve örvengyetek neki. Ragadozjatok fegyelmet: hogy Úr valaha meg ne haragoggyik: és igaz utból el vezietek Mikoron ű haragia röviden kisarsadand

Döbrentei-kódex, 1494


hogy ha gondolat mely fertelmes legyen, soha az lelket meg nem fertezheti, ha az okossag rea nem enged

Bod-kódex, 1500 - 1525

   

 << Előző 50(Listázva: : 27-1 )
Fordított sorrendben
 


 
FÓRUMOK
ELÉRÉSEK
POLGÁRI KÖR (FB)
FOTÓALBUMOK
REGISZTRÁCIÓ

5128/334 | 12


Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó: 
 Átértékelő nyilatkozat

 ŐSMAGYAR NYELVEK
   A szkíta nyelv
   A hun nyelv
   Etruszk titkok
   Anyanyelvünk
   Napkelet vándoraitól
   Édes Erdély
   Ararát népe
   Perelő
   Szent erdeinkben
   Ősbuda
   hodu utu rea
   Ősbuda Várvédői
   Gyöngyösbokréta
   Perkupa
   Kisbíró
   Kaleidoszkóp
 FORUM HUNGARORUM

 GYÖNGYÖSI POLGÁRI KÖR (FB)
 
 
Tovább a megrendelő oldalára

 

Unsoft.hu


@ webmester

@ szerkesztő
 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTIONS

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.